Huyện ủy Như Thanh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương; Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đăng ngày 11 - 05 - 2018
100%

Ngày 10/5/2018 tại Trung tâm hội nghị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương; Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí Quách Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khai mạc và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng, Phó các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các phòng, ban thuộc UBND huyện; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Công an 17 xã, thị trấn; Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, huyện giới thiệu, triển khai các nội dung:

- Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

- Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

- Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

- Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

- Kết luận số 29-KL/TW, ngày 31/01/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đảng viên làm kinh tế tư nhân.

- Kết luận số 30-KL/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

- Thông báo kết luận số 46-TB/TW, ngày 06/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác nhân quyền trong tình hình mới.

- Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận.

- Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới.

- Kết luận số 267-KL/TU, ngày 25/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới.

- Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức học tập, quán triệt và chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

          Đồng thời thông qua Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Kết luận hội nghị đồng chí Quách Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yếu cầu các Ban, ngành, cấp ủy cơ sở tập trung phân công xây dựng Kế hoạch hành động của địa phương, đơn vị mình. Tổ chức quán triệt, triển khai trong cán bộ, đảng viên xong trong tháng 5/2018.

<

Tin mới nhất

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
104 người đã bình chọn
1769 người đang online