Infographic "Dấu ấn Như Thanh Năm 2018"

Năm thứ 3 liên tiếp trong nhiệm kỳ hoàn thành 100% chỉ tiêu, mục tiêu KT-XH, QP-AN, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch, tạo thế và lực cho năm tiếp theo. Trong 27 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của HĐND huyện, có 19 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch

Nguồn: Báo cáo số 444/BC-UBND ngày 14/12/2018 về Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Xuân Linh