THÔNG BÁO Công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) của thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.

Đăng ngày 11 - 03 - 2014
100%

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NHƯ THANH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Số:  24 /TB-UBND Như Thanh, ngày 10 tháng 03 năm 2014

 

THÔNG BÁO 

Công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu  (2011- 2015) của thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.

Thực hiện Điều 28 Luật Đất đai năm 2003; Điều 27 Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003; Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

 

Thực hiện Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất  5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.

UBND huyện Như Thanh thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất  5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh tại trụ sở UBND huyện có địa chỉ: Khu phố Vĩnh Long 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa và trên Website của huyện Như Thanh là: http://nhuthanh.thanhhoa.gov.vn.

Giao Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Như Thanh phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường để đăng tin công bố, công khai toàn bộ nội dung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất  5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Bến Sung, (gửi kèm Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất  5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh).

Giao Chủ tịch UBND thị trấn Bến Sung tổ chức công bố, công khai Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất  5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh và toàn bộ các tài liệu có liên quan kèm theo đến toàn thể Cán bộ chủ chốt của thị trấn và khu phố, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn được biết bằng các hình thức phù hợp của địa phương. Thực hiện niêm yết bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại trụ sở UBND thị trấn. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất  5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của đơn vị đã được phê duyệt.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: Liên hệ với ban quản trị mạng huyện Như Thanh, các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện đăng tải toàn bộ các tài liệu về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất  5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBND thị trấn Bến Sung trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất  5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Uỷ ban nhân dân huyện Như Thanh công bố, thông báo đến UBND thị trấn Bến Sung, các phòng, ban, ngành  đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài huyện, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn đuợc biết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất  5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Bến Sung để tổ chức thực hiện ./.

Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH
- Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa (B/c); PHÓ CHỦ TỊCH
- Thường trực Huyện ủy (B/c);
 
- Thường trực HĐND huyện (B/c); (Đã ký)
- CT, các PCT UBND huyện;  
- Các phòng, ban, đoàn thể;  
- UBND thị trấn Bến Sung;  Lê Phụng Lương
- Các tổ chức, DN trên địa bàn TTr Bến Sung;    
- Lưu: VT.    

Tải về Quyết định về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu  (2011- 2015) của thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.

                                                 Xuân Linh                 

 

<

Tin mới nhất

Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045(20/05/2022 10:19 SA)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Như Thanh(08/05/2019 4:01 CH)

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Như Thanh(08/05/2019 3:51 CH)

THÔNG BÁO Công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-...(11/03/2014 2:14 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
202 người đã bình chọn
599 người đang online