Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2022

Quyết định về việc công nhận số tiêu chí nông thôn mới đạt đến ngày 30/6/2014 của các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Như Thanh.

Đăng ngày 12 - 11 - 2014
100%

 
       ỦY BAN NHÂN DÂN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       HUYỆN NHƯ THANH                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số 2519 /QĐ-UBND                                              Như­ Thanh, ngày 21 tháng 10 năm 2014
 
QUYẾT ĐỊNH
về việc công nhận số tiêu chí nông thôn mới đạt đến ngày 30/6/2014 của các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Như Thanh.
 
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ­ THANH
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ t­ướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;
Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNN&PTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc Ban hành h­ướng dẫn quy trình đánh giá xã đạt các tiêu chí nông thôn mới; Quyết định 4296/2013/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Hội đồng thẩm tra tiêu chí nông thôn mới huyện tại Tờ trình số 03/TTr-HĐTT ngày 09/10/2014 về việc đề nghị công nhận các tiêu chí nông thôn mới đạt đến ngày 30/6/2014 của các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận số tiêu chí nông thôn mới đã đạt đến ngày 30/6/2014 của các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, bao gồm một số nội dung sau:
- Tổng số tiêu chí nông thôn mới đã đạt đến ngày 30/6/2014: 168 tiêu chí.
 Trong đó:
 + Số xã đạt 18 tiêu chí: 02 xã (Xuân Du và Yên Thọ);
 + Số xã đạt 16 tiêu chí: 01 xã (Phú Nhuận);
 + Số xã đạt 14 tiêu chí: 01 xã (Hải Long);
            + Số xã đạt 13 tiêu chí: 01 xã (Hải Vân);
            + Số xã đạt 12 tiêu chí: 02 xã (Cán Khê và Mậu Lâm);
            + Số xã đạt 10 tiêu chí: 02 xã (Yên Lạc và Xuân Khang);
            + Số xã đạt 8 tiêu chí : 02 xã (Phượng Nghi và Xuân Phúc);
            + Số xã đạt 7 tiêu chí : 02 xã (Thanh Kỳ và Phúc Đường);
            + Số xã đạt 6 tiêu chí  : 02 xã (Xuân Thọ và Thanh Tân);
 + Số xã đạt 3 tiêu chí : 01 xã (Xuân Thái).
- Bình quân toàn huyện đạt: 10,5 tiêu chí.
(Có phụ lục số 01 – Chi tiết kèm theo).
 Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Tr­ưởng các phòng, ban ngành cấp huyện; Hội đồng thẩm tra tiêu chí nông thôn mới huyện; Trưởng BCĐ xây dựng NTM 16 xã và Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:                                                               
- Như­ điều 2QĐ;                                                                 
- Trực HU, HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Lưu: VT, NN.                                                                                     
 
 
                                                                                                               
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
Lê Văn Hùng

 
Phụ lục số 01: TỔNG HỢP SỐ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI
ĐẠT 30/6/2014 CỦA CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của Chủ tịch UBND huyện)
 
TT
Tên xã
Số tiêu chí đề nghị công nhận
Tên tiêu chí đề nghị công nhận
1
Phú Nhuận
16
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 3 : Thủy lợi
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 5 : Trường học
Tiêu chí số 7 : Chợ nông thôn
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 9 : Nhà ở dân cư
Tiêu chí số 10: Thu nhập
Tiêu chí số 11: Hộ nghèo
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Tiêu chí số 14: Giáo dục
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 17: Môi trường
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
2
Thanh Kỳ
7
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 3 : Thủy lợi
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 7 : Chợ nông thôn
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
3
Phượng Nghi
8
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Tiêu chí số 15: Y tế
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
4
Yên Thọ
18
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 2 : Giao thông
Tiêu chí số 3 : Thủy lợi
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 5 : Trường học
Tiêu chí số 7 : Chợ nông thôn
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 9 : Nhà ở dân cư
Tiêu chí số 10: Thu nhập
Tiêu chí số 11: Hộ nghèo
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Tiêu chí số 14: Giáo dục
Tiêu chí số 15: Y tế
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 17: Môi trường
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
5
Hải Long
14
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 2 : Giao thông
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 9 : Nhà ở dân cư
Tiêu chí số 10: Thu nhập
Tiêu chí số 11: Hộ nghèo
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Tiêu chí số 14: Giáo dục
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 17: Môi trường
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
6
Mậu Lâm
12
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 7 : Chợ nông thôn
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 9 : Nhà ở dân cư
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Tiêu chí số 14: Giáo dục
Tiêu chí số 15: Y tế
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
7
Cán Khê
12
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 3 : Thủy lợi
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 7 : Chợ nông thôn
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 9 : Nhà ở dân cư
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 14: Giáo dục
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 17: Môi trường
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
8
Hải Vân
13
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 6 : Cơ sở vật chất văn hóa
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 9 : Nhà ở dân cư
Tiêu chí số 10: Thu nhập
Tiêu chí số 11: Hộ nghèo
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 14: Giáo dục
Tiêu chí số 15: Y tế
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
9
Phúc Đường
7
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
10
Yên Lạc
10
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 6 : Cơ sở vật chất văn hóa
Tiêu chí số 7 : Chợ nông thôn
Tiêu chí số 8 : Bưu Điện
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Tiêu chí số 15: Y tế
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
11
Xuân Khang
10
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 7 : Chợ nông thôn
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 9 : Nhà ở dân cư
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
12
Xuân Phúc
8
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 7 : Chợ nông thôn
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
13
Xuân Du
18
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 2 : Giao thông
Tiêu chí số 3 : Thủy lợi
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 5 : Trường học
Tiêu chí số 6 : Cơ sở vật chất văn hóa
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 9 : Nhà ở dân cư
Tiêu chí số 10: Thu nhập
Tiêu chí số 11: Hộ nghèo
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Tiêu chí số 14: Giáo dục
Tiêu chí số 15: Y tế
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 17: Môi trường
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
14
Xuân Thái
3
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
15
Xuân Thọ
6
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 15: Y tế
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
16
Thanh Tân
6
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 7 : Chợ nông thôn
Tiêu chí số 8 : Bưu Điện
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Tiêu chí số 15: Y tế
 
Tổng cộng
168
 
 

 

<

Tin mới nhất

Cán Khê: Tổng kết 5 năm xây dựng Nông thôn mới.(22/09/2015 9:21 CH)

Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới xã Cán Khê tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây...(20/09/2015 9:21 CH)

Nữ Trưởng thôn tích cực vận động nhân dân xóa đói giảm nghèo(10/03/2015 2:32 CH)

NÔNG THÔN MỚI - SỨC SỐNG MỚI TRÊN ĐẤT XUÂN DU(03/02/2015 2:30 CH)

Thôn cầu máng xã Hải Vân Phấn đấu hết năm 2015 hoàn thành chương chình mục tiêu xây dựng Nông...(10/01/2015 2:29 CH)

Lễ đón nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới và kỷ niệm 50 năm thành lập làng Vân Thành 12/1964-12/2014(08/01/2015 2:29 CH)

Xã Thanh Tân tăng cường phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi(04/01/2015 2:29 CH)

Quyết định về việc công nhận số tiêu chí nông thôn mới đạt đến ngày 30/6/2014 của các xã xây dựng...(12/11/2014 2:26 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
175 người đã bình chọn
1493 người đang online