Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Kế hoạch số 01-KH/BTC ngày 26/10/2018 của Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hoá với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”.

Đăng ngày 09 - 11 - 2018
100%

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BTC, ngày 17/9/2018 của Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh về "Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương"; Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích

- Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hiểu biết, tự hào về miền đất, con người và sự ra đời của 990 năm (1029 - 2019) Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực Trung ương trong tiến trình lịch sử của dân tộc.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, con người và vùng đất xứ Thanh và sự xuất hiện của Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Qua đó, phát huy truyền thống tốt đẹp, lòng tự hào về vùng đất, con người xứ Thanh trong sự nghiệp CNH, HĐH xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương giàu đẹp, văn minh.

2. Yêu cầu

Cuộc thi cần được triển khai sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực; tuyên truyền và quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh đến mọi tầng lớp nhân dân trong huyện, trong tỉnh và với bạn bè trong nước, ngoài nước. Nhân lên niềm tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước.

II. Đối tượng, nội dung, hình thức thi. (Có trong Thể lệ)

III. Thời gian phát động, làm bài và nộp bài dự thi

1. Phát động cuộc thi: Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện phối hợp tổ chức Lễ phát động cuộc thi tại 03 đơn vị: Trường THPT Như Thanh, Trường THPT Như Thanh 2, Trường THCS & THPT Như Thanh.

2. Thời gian bắt đầu làm bài thi: tính từ khi Ban Tổ chức cuộc thi công bố Thể lệ cuộc thi.

3. Thời gian thu bài và địa chỉ nộp bài thi ở cơ sở: các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy quy định thời gian thu bài thi ở đơn vị mình cho phù hợp với kế hoạch của huyện.

Bài dự thi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức công tác ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, LLVT nộp về đầu mối Đảng ủy, Chi ủy nơi công tác.

Bài dự thi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn; cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đang công tác, học tập trên địa bàn xã, thị trấn nộp về một đầu mối là Đảng ủy xã, thị trấn.

Lưu ý: mỗi người chỉ tham gia 01 bài dự thi.

4. Thời gian thu bài và chấm bài ở cấp huyện

- Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc nộp bài dự thi về Ban tổ chức cấp huyện chậm nhất vào ngày 10/3/2019.

- Cấp huyện nộp bài dự thi về tỉnh chậm nhất vào ngày 05 tháng 4 năm 2019.

IV. Kinh phí tổ chức cuộc thi

- Kinh phí tổ chức cuộc thi cấp nào lấy trong kinh phí ngân sách Nhà nước cấp đó.

- Kinh phí tổ chức triển khai, phát động, kiểm tra, đôn đốc, chấm bài, hoạt động của Ban Tổ chức cuộc thi, tổng kết cuộc thi cấp huyện lấy từ nguồn ngân sách của Huyện ủy năm 2018, 2019.

- Kinh phí khen thưởng cuộc thi cấp huyện lấy từ nguồn thi đua khen thưởng của huyện năm 2019.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Là cơ quan Thường trực cuộc thi cấp huyện, có nhiệm vụ tham mưu triển khai, tổ chức, đôn đốc, thu nhận bài thi; định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện ở cơ sở và các điều kiện khác với Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi sâu rộng trong hệ thống và trong các tầng lớp nhân dân. Tham mưu, phối hợp tổ chức phát động cuộc thi tại các trường THPT, THCS&THPT trên địa bàn huyện.

- Tham mưu cho Ban Tổ chức cuộc thi thành lập Tổ giúp việc, Ban giám khảo để thực hiện các nhiệm vụ do Ban Tổ chức cuộc thi phân công. 

- Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện chuẩn bị kinh phí, các điều kiện tổ chức cuộc thi.

- Hướng dẫn tài liệu tham khảo, đề cương và gợi ý đáp án câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cuộc thi. Đăng tải các tài liệu cuộc thi trên trang thông tin điện tử, Thông tin nội bộ của huyện.

2. Đối với các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện ban hành kế hoạch, tuyên truyền vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia làm bài thi. Vận dụng linh hoạt phô tô bộ câu hỏi trắc nghiệm phát cho cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia làm bài thi. Kế hoạch của các đơn vị được nộp về Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện trước ngày 10/11/2018.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và thống kê số lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức mình tham gia làm bài thi, báo cáo về ban tổ chức cuộc thi cấp huyện (Qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 10/3/2019.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các trường THPT trên địa bàn:

- Phòng GD&ĐT ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn các trường học trên địa bàn huyện, vận động đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tham gia cuộc thi. Với tinh thần 100% cán bộ, giáo viên và học sinh từ cấp THCS trở lên tham gia làm bài dự thi. Bài dự thi của cán bộ, giáo viên, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS nộp cho Đảng ủy nơi đơn vị đóng chân.

- Các trường THPT, THCS&THPT Như Thanh, TTGDNN-GDTX xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi. Phát động cuộc thi theo kế hoạch của Ban tổ chức cấp huyện. Tích cực triển khai, vận động 100%  cán bộ, giáo viên, học sinh làm bài dự thi.

4. Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ

- Xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, chuẩn bị các điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức cuộc thi cấp cơ sở; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các trường học trên địa bàn triển khai cuộc thi.  Cụ thể:

+ Hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cuộc thi ở địa phương và thường xuyên thông tin, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và kết quả cuộc thi về bộ phận thường trực Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

+ Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia làm bài dự thi. Tuyên truyền, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân và các em học sinh trên địa bàn tham gia làm bài dự thi.

+ Tổng kết, trao thưởng cuộc thi và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện theo đúng thời gian quy định.

6. Công tác tuyên truyền cho cuộc thi

- Đài Phát thanh và Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử huyện, Trang thông tin nội bộ: Đăng tải nội dung kế hoạch, thể lệ cuộc thi; xây dựng chuyên trang, chuyên mục để thường xuyên tuyên truyền, cung cấp tài liệu, đề cương câu hỏi, phản ánh tình hình về tiến độ và kết quả cuộc thi trên địa bàn huyện.

- Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở, các phòng, ngành, bộ phận có liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho cuộc thi.

 

Trích: Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương"

 

I. Đối tượng, nội dung, hình thức thi

1. Đối tượng: Là người Như Thanh đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài huyện; người ngoài tỉnh và nước ngoài đang sinh sống và công tác tại Như Thanh.

2. Nội dung: Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (có bộ câu hỏi gửi kèm theo)

3. Hình thức thi: Thi viết và thi trắc nghiệm (trong một bài dự thi).

II. Quy định về bài dự thi, chấm thi, thời gian, địa điểm nhận bài dự thi

1. Quy định về bài dự thi

- Bài dự thi hợp lệ:

+ Bài dự thi chỉ sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt, hình thức viết tay hoặc đánh máy vi tính rõ ràng, sạch sẽ, dễ đọc, dễ hiểu. Không hạn chế việc sử dụng hình ảnh để minh họa thêm bài dự thi viết (chú ý ghi rõ nguồn trích dẫn, tác giả của ảnh).

+ Bài dự thi làm không đầy đủ phần thi trắc nghiệm và thi viết được coi là bài hợp lệ. Tuy nhiên các bài dự thi được xếp giải bắt buộc phải có đủ 02 phần thi trắc nghiệm và thi viết.

+ Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ và tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh), giới tính, nghề nghiệp, thành phần dân tộc, tôn giáo, đơn vị học tập, công tác, nơi thường trú, số điện thoại liên hệ.

+ Tranh, ảnh các tài liệu minh họa cho bài dự thi phải phù hợp với nội dung cuộc thi.

+ Cách thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm như sau: Đồng ý với phương án nào thì khoanh tròn vào phương án đó.

+ Khuyến khích các đơn vị poto hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cho đối tượng dự thi ở đơn vị mình để thuận lợi cho quá trình làm bài dự thi.

- Bài dự thi không hợp lệ, gồm:

+ Bài thi trả lời không đúng nội dung câu hỏi.

+ Bài thi được sao chép lẫn nhau bằng các hình thức.

+ Bài thi lợi dụng cuộc thi để tuyên truyền dụng ý xấu.

2. Chấm thi

- Thang điểm chấm thi:

+ Phần câu hỏi trắc nghiệm: 4 điểm (0,25 điểm/01 câu hỏi trắc nghiệm).

+ Phần câu hỏi tự luận: 6 điểm.

- Tổ chức các vòng chấm thi:

+ Vòng I: 

Do Đảng ủy, chi ủy cơ sở thành lập Ban Giám khảo, tổ chức chấm, lựa chọn các bài dự thi đạt kết quả tốt nộp về huyện. Số lượng bài nộp về huyện cụ thể như sau:

- 17 đảng bộ xã, thị trấn: Mỗi đơn vị nộp 10 bài.

- Đảng bộ Trường THPT Như Thanh; chi bộ Trường THPT Như Thanh 2, Trường THCS&THPT Như Thanh, mỗi đơn vị 15 bài;

- Các Đảng bộ còn lại mỗi đơn vị nộp từ 5 đến 10 bài.

- Các chi bộ, mỗi đơn vị nộp 3 đến 5 bài.

+ Vòng II:

Ban giám khảo cuộc thi cấp huyện tổ chức chấm, lựa chọn 10 bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

+ Vòng III:

Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh thành lập Ban Giám khảo, tổ chức chấm theo tiêu chí, thang điểm đã được Ban Tổ chức cuộc thi quy định để trao giải cuộc thi cấp tỉnh.

3. Thời gian và địa điểm nhận bài dự thi

- Thời gian  bắt đầu làm bài dự thi: tính từ khi Ban Tổ chức cuộc thi công bố Thể lệ cuộc thi.

-  Thời gian nộp bài dự thi: các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc là đầu mối nộp bài dự thi, kèm theo báo cáo đánh giá kết quả tổ chức cuộc thi của đơn vị mình trước ngày 10/3/2019. Ban Tổ chức không nhận các bài dự thi quá thời hạn nêu trên.

-Nơi nhận bài dự thi: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Như Thanh - Tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373.556.758.

Các bài dự thi của thí sinh ngoài huyện nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy Như Thanh.

III. Giải thưởng cuộc thi

1. Giải thưởng cấp huyện:

a) Giải tập thể trao cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện: gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện kèm theo tiền thưởng các giải như sau:

- 01 giải Nhất:              6.000.000 đồng.

- 01 giải Nhì:                4.000.000 đồng.

- 01 giải Ba:                  2.000.000 đồng.

- 03 giải khuyến khích, mỗi giải 1.000.000 đồng

b) Giải cá nhân: Gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện kèm theo tiền thưởng các giải như sau:

- 01 giải Nhất:               4.000.000 đồng.

- 03 giải Nhì: mỗi giải: 3.000.000 đồng.

- 05 giải Ba, mỗi giải    1.000.000 đồng.

- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng.

2. Giải thưởng cấp Tỉnh

a. Giải tập thể: gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh kèm theo tiền thưởng các giải như sau:

- 01 giải Nhất: 20.000.000 đồng.

- 03 giải Nhì, mỗi giải: 10.000.000 đồng.

- 05 giải Ba, mỗi giải: 5.000.000 đồng.

- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải: 3.000.000 đồng.

b. Giải cá nhân: Gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh kèm theo tiền thưởng các giải như sau:

- 01 giải Nhất: 10.000.000 đồng.

- 03 giải Nhì: mỗi giải: 7.000.000 đồng.

- 05 giải Ba, mỗi giải 4.000.000 đồng.

- 15 giải Khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

- 03 giải khác (giải cho người ít tuổi nhất, giải người cao tuổi nhất và giải đặc thù, mỗi giải: 2.000.000 đồng).

<

Tin mới nhất

GIÁ TRỊ , HIỆN TRẠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ CỦA DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ KING CHIÊNG BOỌC MẠY(16/05/2021 5:31 CH)

Khảo tả lễ tục “Lăm Chá Kin Chiêng Boọc Mạy” (15/04/2021 5:26 CH)

Giá trị lịch sử văn hóa di tích thắng cảnh Phủ Na xã Xuân Du, huyện Như Thanh(16/03/2021 2:30 CH)

DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ ĐỀN THỜ BẠCH Y CÔNG CHÚA THÔN PHÚ SƠN, XÃ PHÚ NHUẬN, HUYỆN NHƯ THANH,...(17/02/2021 4:28 CH)

LÒ CAO KHÁNG CHIẾN HẢI VÂN(09/02/2021 2:22 CH)

Lễ hội Phủ Na(31/01/2021 8:53 SA)

Kế hoạch số 01-KH/BTC ngày 26/10/2018 của Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện “Tìm hiểu 990 năm Danh...(09/11/2018 1:27 CH)

Giải câu lạc bộ bóng bàn Bến Sung lần thứ nhất(06/02/2017 10:04 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
175 người đã bình chọn
420 người đang online