Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2020

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh

Đăng ngày 07 - 11 - 2019
100%

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020”, trong 9 tháng đầu năm 2019.

Thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong thời gian qua các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện đã quan tâm chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn. Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ quản lý, phát triển sản xuất kinh doanh thực phẩm. Đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và tăng cường nguồn lực cho công tác đảm bảo vệ sinh ATTP, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về VSATTP, nên kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019 là đáng ghi nhận.

1. Chỉ tiêu xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

- Tổng số chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tỉnh giao là 06 chuỗi: 2 chuỗi rau, quả an toàn và 4 chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm.

+ 9 tháng đầu năm đã xây dựng hoàn thành 01 chuỗi sản xuất, cung ứng rau, quả an toàn tại Thôn Phú Phượng 3, xã Phú Nhuận, sản lượng thu hoạch 2,4 tấn, địa bàn tiêu thụ trong huyện, đạt 50% KH tỉnh giao.

+ Thực hiện xong 03 cơ sở cung ứng thịt gia súc, gia cầm; 01 cơ sở tại thôn Đồng Hải, xã Hải Long sản lượng tiêu thụ 60 tấn (8 tháng), thị trường tiêu thụ trong huyện; 01 cơ sở tại thôn 6, xã Xuân Phúc, sản lượng tiêu thụ 10 tấn (8 tháng), thị trường tiêu thụ trong xã; 01 cơ sở tại thôn Cầu Máng, xã Hải Vân, sản lượng tiêu thụ 15 tấn (8 tháng), thị trường tiêu thụ trong huyện. Đạt 75% KH tỉnh giao.

2.  Chỉ tiêu thực phẩm tiêu dùng thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

 Chỉ tiêu được giao: Gạo là 3.635 tấn; rau quả 1.900 tấn; thịt gia súc, gia cầm 900 tấn; thủy sản 600 tấn.

 Kết quả khối lượng đã thực hiện: Gạo là 2.726 tấn, đạt 75% KH; rau quả 1.045 tấn, đạt 60% KH; thịt gia súc, gia cầm 540 tấn, đạt 60% KH; thủy sản 288 tấn, đạt 48% KH; kết quả sản xuất thực phẩm an toàn thông qua chuỗi cung ứng chỉ đáp ứng bình quân được 15,6% nhu cầu tiêu dùng, đạt 65% kế hoạch năm.

3. Chỉ tiêu xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm.

 Chỉ tiêu được giao: 04 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

 Đã thực hiện hoàn thành: 03 cơ sở, đạt 75% KH tỉnh giao. Trong đó: 01 cơ sở giết mổ thịt lợn tại thôn Đồng Hải, xã Hải Long; 01 cơ sở tại thôn 06, xã Xuân Phúc; 01 cơ sở tại thôn Cầu Máng, xã Hải Vân.

4. Chỉ tiêu xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm.

- Chỉ tiêu được giao: 06 chợ.

+ Kết quả: 01/06 chợ (Chợ Đập) xã Yên Thọ đã được chứng nhận phù hợp kinh doanh ATTP theo tiêu chuẩn TCVN 11856:2017.

+ Có 03 chợ đã xây dựng hoàn thiện các tiêu chí đang đề nghị Trung tâm kiểm định về thẩm định, công nhận phù hợp kinh doanh ATTP theo tiêu chuẩn TCVN 11856:2017; Chợ Tân Long xã Yên Lạc và chợ Bái Gạo xã Mậu Lâm và chợ xã Xuân Phúc.

+ Các chợ còn lại đang tập trung xây dựng và hoàn thiện để đề nghị công nhận, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019.

5. Chỉ tiêu xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Chỉ tiêu được giao: 05 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn.

+ Số lượng cửa hàng đã được cấp giấy chứng nhận 04 cửa hàng, gồm: Cửa hàng Trúc Phượng, khu phố 3 thị trấn Bến Sung; cửa hàng Quý Mận, thôn 02 xã Phúc Đường; cửa hàng Hoa Ngọc, thôn Xuân Phong xã Hải Vân; cửa hàng Tuấn Luận, thôn Hải Xuân, xã Hải Long, đạt 80% KH.

+ Hiện nay có 02 cửa hàng xây dựng, đang hoàn thiện tại xã Xuân Du và Xuân Thái để thẩm định, chứng nhận vào 03 tháng cuối năm 2019.

6. Chỉ tiêu xây dựng bếp ăn tập thể an toàn thực phẩm.

- Chỉ tiêu được giao 18 bếp ăn tập thể bán trú an toàn thực phẩm.

+ Kết quả: UBND huyện đã công nhận 12 bếp gồm: 02 bếp ăn trường Mầm non Yên Thọ, 03 bếp ăn Trường Mầm non Mậu Lâm, 02 bếp ăn Trường Mầm non Yên Lạc, 01 bếp ăn Trường Mầm non NoBel - Thị trấn Bến Sung, 01 bếp ăn Trường Mầm non Phúc Đường, 03 bếp ăn Trường Mầm non xã Xuân Phúc.

+ Chi cục An toàn thực phẩm công nhận 02 bếp gồm: 01 bếp ăn Trường Mầm non Xuân Du, 01 bếp ăn Trường Mầm non Cán Khê.

7. Chỉ tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

- Chỉ tiêu được giao: 10 xã đạt tiêu chí ATTP năm 2019.

+ Đã thực hiện hoàn thành và được công nhận 01 xã (Yên Thọ), đạt 10% KH.

+ Có 06 xã đã thực hiện hoàn thành 04/04 nhóm tiêu chí đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tỉnh về thẩm định, công nhận gồm: Hải Long, Hải Vân, Phúc Đường, Xuân Phúc, Mậu Lâm, Yên Lạc.

Các xã còn lại đang tập trung xây dựng và hoàn thiện để đề nghị công nhận vào tháng 10, 11 năm 2019.

Trong 9 tháng đầu năm 2019 thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020; Kết quả thực hiện công tác ATTP đã đạt được đó là: Nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cán bộ, đảng viên, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm tiếp tục được nâng lên. Hệ thống văn bản quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm được hoàn thiện; trách nhiệm của các cấp các ngành được phân định rõ ràng; tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về VSATTP được kiện toàn.

Các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, diện tích sản xuất rau an toàn tăng lên; các chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản an toàn cung cấp cho các bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống trong và ngoài huyện. Công tác xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP đã đạt được một số kết quả theo chỉ tiêu, kế hoạch. Công tác kiểm tra chuyên ngành, liên ngành xử lý vi phạm về VSATTP đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được các cấp, các ngành quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước.

<

Tin mới nhất

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
129 người đã bình chọn
679 người đang online