Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

Đăng ngày 23 - 11 - 2020
100%

TT Lĩnh vực

STT

Tên TTHC

Số seri trên CSDL quốc gia

Số hồ sơ trên Cổng dịch vụ công

 1.  

 

Lĩnh vực: Lâm nghiệp (3 TTHC) có 13 TTHC bị bãi bỏ tại QĐ 1764 năm 2019

 

 

 

 

Xác nhận bảng kê lâm sản

(BNN-THA-288448)

1.000037.000.00.00.H56

 

 

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

 

 

(1.007919.000.00.00.H56)

 1.  

 

Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động (3 TTHC)

 

 

 

 

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

T-THA-286858-TT

1.004959.000.00.00.H56

 

 

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

 

(BLĐ-TBVXH-THA-286146)

1.004954.000.00.00.H56

 

 

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19.

 

 

1.008360. 000.00.00.H56

3.

 

Lĩnh vực Giáo dục

 

 

 

 

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

(BGD-THA-285389)

 

2.001839.000.00.00.H56

 

 

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

 

(BGD-THA-285391)

 

2.001824.000.00.00.H56

Sai Lĩnh vực

 

 

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

(BGD-THA-285381)

1.004515.000.00.00.H56

 

 

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

(BGD-THA-285279)

 

1.005106.000.00.00.H56

 

 

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

 

(BGD-THA-285282)

 

1.005097.000.00.00.H56

Sai Lĩnh vực

 

 

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

 

 

(BGD-THA-285268)

 

1.004831.000.00.00.H56

 

 

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

 

(BGD-THA-285273)

 

2.001904.000.00.00.H56

 

 

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

(BGD-THA-285274)

 

1.005108.000.00.00.H56

 

 

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

(BGD-THA-285399)

 

1.004438.000.00.00.H56

 

 

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

 

(BGD-THA-285403)

 

1.003702.000.00.00.H56

 

 

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú và trung tâm học tập cộng đồng)

(BGD-THA-285232)

1.001000.000.00.00.H56

 

 

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

(BGD-THA-285297)

1.001714.000.00.00.H56

(do bộ đẩy về có 1 TTHC nên để ở qđ của tỉnh 3350)

 

 

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

(BGD-THA-285372)

 

1.004442.000.00.00.H56

 

 

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

(BGD-THA-285373)

 

1.004444.000.00.00.H56

Sai Lĩnh vực

 

 

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

(BGD-THA-285375)

1.004475.000.00.00.H56

Sai Lĩnh vực

 

 

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

(BGD-THA-285374)

 

2.001809.000.00.00.H56

Sai Lĩnh vực

 

 

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

(BGD-THA-285376)

 

2.001818.000.00.00.H56

Sai Lĩnh vực

 

 

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

(BGD-THA-285388)

 

1.004545.000.00.00.H56

Sai Lĩnh vực

 

 

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

 

(BGD-THA-285390)

 

2.001837.000.00.00.H56

Sai Lĩnh vực

 

 

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

(BGD-THA-285383)

 

1.004555.000.00.00.H56

Sai Lĩnh vực, sai số lượng bản sao, bản chính của TPHS

 

 

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

 

(BGD-THA-285384)

2.001842.000.00.00.H56

 

 

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

 

(BGD-THA-285387)

 

1.004552.000.00.00.H56

Sai Lĩnh vực

 

 

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

 

(BGD-THA-285385)

1.004563.000.00.00.H56

Sai Lĩnh vực

 

 

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

 

(BGD-THA-285386)

 

1.001639.000.00.00.H56

Sai Lĩnh vực

 

 

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

 

(BGD-THA-285370)

 

1.004439.000.00.00.H56

Sai Lĩnh vực

 

 

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

 

(BGD-THA-285371)

 

1.004440.000.00.00.H56

Sai Lĩnh vực

 

 

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 

(BGD-THA-285392)

 

1.004496.000.00.00.H56

Sai Lĩnh vực

 

 

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục

 

(BGD-THA-285378)

1.004494.000.00.00.H56

Sai Lĩnh vực

 

 

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

 

(BGD-THA-285379)

 

1.006390.000.00.00.H56

 

 

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

 

(BGD-THA-285382)

 

1.006444.000.00.00.H56

 

 

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

(BGD-THA-285380)

1.006445.000.00.00.H56

 

 

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

 

(BGD-THA-285239)

 

1.005144.000.00.00.H56

(Chung mã TTHC với TTHC cấp tỉnh)

 1.  

 

Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (02 TTHC)

 

 

 

 

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở)

 

(BGD-THA-285248)

 

1.005092.000.00.00.H56

 

 

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở)

 

(BGD-THA-285250)

 

2.001914.000.00.00.H56

 1.  

 

Lĩnh vực: Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng (3 TTHC) QĐ 1381 bãi bỏ 01 TTHC 287943

 

 

 

 

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

T-THA-287941-TT

1.002662.000.00.00.H56

Sai TPHS

 

 

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

T-THA-287942-TT

1.003141.000.00.00.H56

 

 

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

 

1.008455.000.00.00.H56

 1.  

 

 

 

 

 

Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

T-THA-287743-TT

1.002693.000.00.00.H56

Sai TPHS

 1.  

 

Lĩnh vực: Đất đai (36)

 

 

 

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển KTXH, vì lợi ích quốc gia công cộng

T-THA 286250-TT

1.001007.000.00.00.H56

Sai TPHS, thiếu cơ quan phối hợp

 

 

Cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

(THA-289697)

1.007801

 

 

 

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp giao lại đất, cho thuê đất.

(THA-289705)

1.006644

 

 

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn.

(THA-289706)

1.006649

 

 

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

(BTM-THA-265123)

1.006650

 

 

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

(BTM-THA-265124)

1.006664 

 

 

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

(BTM-THA-264917)

1.005367.000.00.00.H56

Chưa đính mẫu đơn 10

 

 

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

(BTM-THA-264918)

1.005187.000.00.00.H56

 

 

Cung cấp dữ liệu đất đai (cấp huyện)

(BTM-THA-264185)

 

1.004269.000.00.00.H56

 

 

Chấp thuận địa điểm đầu tư đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn xã hội hoá khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp huyện và cấp xã, các dự án xây dựng cột, trạm điện thuộc công trình lưới điện trung, hạ áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

THA-289704

1.006699

 

 

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

1.008151

 

 

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

 

1.008153

 

 

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

 

1.008155

 

 

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

 

1.008157

 

 

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

 

1.008158

 

 

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

 

1.008166

 

 

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

 

1.008167

 

 

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

 

 

1.008169

 

 

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

1.008170

 

 

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

 

 

1.008173

 

 

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

 

 

1.008174

 

 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 

1.008177

 

 

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp giấy chứng nhận.

 

1.008178

 

 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.

 

1.008179

 

 

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.

 

1.008186

 

 

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

 

1.008187

 

 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

 

1.008188

 

 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

 

1.008189

 

 

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

 

1.008190

 

 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp.

 

1.008191

 

 

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

 

1.008192

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

 

1.008193

 

 

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

1.008194

 

 

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

 

1.008195

 

 

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

(BTM-THA-265121)

2.000395.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

(BTM-THA-265155)

2.001234.000.00.00.H56

 1.  

 

Lĩnh vực: Môi trường (2 TTHC)

 

 

 

 

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

 

(1.005742.000.00.00.H56) 

 

 

Đăng ký/đăng ký xác nhân lại kế hoạch bảo vệ môi trường

 

(1.004138.000.00.00.H56)

 

 1.  

 

Lĩnh vực: Bồi thường nhà nước trong quản lý hành chính      ( 07TT)

 

 

 

 

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

 

(BTP-THA-277445)

 

2.002190.000.00.00.H56

 

 

Phục hồi danh dự

 

(BTP-THA-277446)

 

1.005462.000.00.00.H56

Đính thiếu mẫu đơn 18

 1.  

 

Lĩnh vực Thư viện (01 TTHC)

 

 

 

 

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

T-THA-289313-TT

1.001723.000.00.00.H56

 

 1.  

 

 

 

 

 

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 

1.004648.000.00.00.H56

 

 

 

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

1.004646.000.00.00.H56

 

 

 

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

 

 

1.004644.000.00.00.H56

 

 

 

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

1.004634.000.00.00.H56

 

 

 

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

1.004622.000.00.00.H56

 

 

 

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

 

2.000440.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

 

1.000933.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

 

 

1.003645.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

 

 

      1.003635.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

 

 

1.000903.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

 

 

1.000831000.00.00.H56

 1.  

 

Lĩnh vực: Người có công (3 TTHC)

 

 

 

 

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ.

T-THA-288253-TT

2.001375.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng.

T-THA-288254-TT

2.001378.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

T-THA-288255-TT

1.003042.000.00.00.H56

 

 1.  

 

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (11 TTHC)(16 TTHC bị baĩ bỏ tại  QĐ 4397, 09 TTHC bị bãi bỏ tại QĐ 3583)

 

 

 

 

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

T-THA-288418-TT

2.000777.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

(BLĐ-TBVXH-THA-286382)

 

2.000291.000.00.00.H56

 

 

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

(BLĐ-TBVXH-THA-286384)

2.000298.000.00.00.H56

 

 

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

(BLĐ-TBVXH-THA-286386)

1.000684.000.00.00.H56

 

 

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

(BLĐ-TBVXH-THA-286388)

2.000343.000.00.00.H56

 

 

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

(BLĐ-TBVXH-THA-286389)

2.000335.000.00.00.H56

 

 

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

(BLĐ-TBVXH-THA-286390)

2.002127.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

(BLĐ-TBVXH-THA-286383)

1.000669.000.00.00.H56

(TPHS)

 

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

(BLĐ-TBVXH-THA-286385)

 

2.000294.000.00.00.H56

 1.  

 

 

 

 

 

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

T-THA-288266-TT

2.000049.000.00.00.H56

 

 

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện.

T-THA-288267-TT

1.000123.000.00.00.H56

 1.  

 

 

 

 

 

 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội cấp huyện

BNV-THA-264640

1.003841.000.00.00.H56

 

 

 Thủ tục thẩm định hồ sơ người trực tiếp tham gia hoạt động hội chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

BNV-THA-264656

1.005358.000.00.00.H56

 

 

 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

BNV-THA-264657

1.005201.000.00.00.H56

 1.  

 

 

 

 

 

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 BNV-THA-264891

 

1.001228.000.00.00.H56

Sai TPHS

 

 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện.

 BNV-THA-264936

2.000267.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện.

 BNV-THA-264892

1.000316.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện.

 BNV-THA-264893

1.001220.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

 BNV-THA-264894

1.001212.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện.

 BNV-THA-264895

1.001204.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện.

 BNV-THA-264896

1.001199.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 BNV-THA-264897

1.001180.000.00.00.H56

 1.  

 

Lĩnh vực:  Đường thủy nội địa

 

 

 

 

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

(BGTVT-THA-284948)

1.004088.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

(BGTVT-THA-284949)

1.004047.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

(BGTVT-THA-284950)

1.004036.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

(BGTVT-THA-284951)

2.001711.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

(BGTVT-THA-284952)

1.004002.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời  thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

(BGTVT-THA-284953)

1.003970.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

(BGTVT-THA-284954)

1.006391.000.00.00.H56

 

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng phương tiện

 

(BGTVT-THA-284955)

1.003930.000.00.00.H56

 

 

Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

(BGTVT-THA-284956)

2.001659.000.00.00.H56

 

 

 

Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

BGTVT-THA-285765

1.005040.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu

 

2.001215.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

 

2.001214.000.00.00.H56

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

 

 

2.001212.000.00.00.H56

 

 

Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

(2.001211.000.00.00.H56)

 

2.001211.000.00.00.H56

 1.  

 

 

 

 

 

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

 

 

2.000528.000.00.00.H56

Đang đề trực tuyến, ko làm đc

 

 

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

 

2.000806.000.00.00.H56

Sai TPHS

 

 

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

 

 

1.001766.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

 

2.000779.000.00.00.H56

Sai TPHS

 

 

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu

 

1.001695.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

 

1.001669.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

2.000756.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc.

 

 

2.000748.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục: Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

 

2.002189.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục: Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

 

 

2.000554.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch

 

 

2.000547.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

2.000522.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

 

1.000893.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

 

2.000513.000.00.00.H56

 

 

 

Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

 

2.000497.000.00.00.H56

 

 

 

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 

 

2.000635.000.00.00.H56

 1.  

 

Lĩnh vực: Chứng thực  (12 TTHC)

 

 

 

 

Cấp bản sao từ sổ gốc

BTP-THA-276593

2.000908.000.00.00.H56

Sai TPHS

 

 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

 

2.000815.000.00.00.H56

 

 

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 

2.000884.000.00.00.H56

 

 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan,  tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

 

2.000843.000.00.00.H56

 

 

Chứng thực sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

 

2.000913.000.00.00.H56

 

 

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

2.000927.000.00.00.H56

 

 

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng giao dịch đã được chứng thực

 

2.000942.000.00.00.H56

 

 

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

 

2.000992.000.00.00.H56

 

 

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

 

2.001008.000.00.00.H56

 

 

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản.

 

2.001044.000.00.00.H56

 

 

 

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản.

 

2.001050.000.00.00.H56

 

 

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

 

2.001052.000.00.00.H56

 

 1.  

 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (05TTHC)

 

 

 

 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

BKH-THA-272039

1.001612.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

BKH-THA-272040

2.000720.000.00.00.H56

 

 

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

BKH-THA-272041

1.001570.000.00.00.H56

 

 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

BKH-THA-272042

1.001266.000.00.00.H56

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

BKH-THA-272043

2.000575.000.00.00.H56

 1.  

 

 Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm (09 TTHC)

 

 

 

 

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

 

1.004583.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

 

1.004550.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

 

1.003862.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

 

1.003688.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

 

1.003625.000.00.00.H56

 

 

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

 

1.003046.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

2.000801.000.00.00.H56

 

 

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

 

1.001696.000.00.00.H56

 

 

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

1.000655.000.00.00.H56

 1.  

 

 

 

 

 

 

Đăng ký thành lập hợp tác xã

 

BKH-THA-271961

1.005280.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

BKH-THA-271962

2.002123.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

BKH-THA-271963

1.005277.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

BKH-THA-271964

2.002122.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký khi hợp tác xã tách

 

BKH-THA-271965

2.002120.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

BKH-THA-271966

1.005121.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

 

BKH-THA-271967

1.004972.000.00.00.H56

 

 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

BKH-THA-271968

2.001973.000.00.00.H56

 

 

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

 

BKH-THA-271972

1.004982.000.00.00.H56

 

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

BKH-THA-271973

1.005378.000.00.00.H56

 

 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

BKH-THA-271974

1.004979.000.00.00.H56

 

 

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

BKH-THA-271975

2.001958.000.00.00.H56

 

 

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

BKH-THA-271976

1.005377.000.00.00.H56

 

 

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

BKH-THA-271977

1.005010.000.00.00.H56

 

 

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

 

BKH-THA-271978

1.004901.000.00.00.H56

 

 

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

BKH-THA-271979

1.004895.000.00.00.H56

 1.  

 

 

 

 

 

Công nhận danh hiệu “Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu”.

K nhập cơ sở cũ nữa

1.007062

 

 

Công nhận danh hiệu “Công dân kiểu mẫu” đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.

K nhập cơ sở cũ nữa

1.007064

 

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 

BNV-THA-264920

2.000414.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

BNV-THA-264921

2.000402.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

BNV-THA-264922

1.000843.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến.

BNV-THA-264923

2.000385.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện
về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề.

BNV-THA-264924

2.000374.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện
về thành tích đột xuất.

BNV-THA-264925

1.000804.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện
về khen thưởng đối ngoại.

BNV-THA-264926

2.000364.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

BNV-THA-264927

2.000356.000.00.00.H56

 

 

Công nhận hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp huyện.

Cơ quan thực hiện: Hội nông dân huyện

THA-289654

1.007921

 1.  

 

Lĩnh vực Biển và Hải đảo  (01 TTHC)

 

 

 

.

Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) đóng trên địa bàn quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

T-THA-286251-TT

 

1.007870

 1.  

 

Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành ( 02 TTHC)

 

 

 

 

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

BTT-THA-282387

2.001931.000.00.00.H56

 

 

Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

BTT-THA-282387

2.001762.000.00.00.H56

 1.  

 

Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật ( đưa ra khỏi DM, QĐ 2531)

 

 

 1.  

 

Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng (03 TT) 1 TT của qđ 257 đã bị bãi bỏ tại qđ 5085

 

 

 

 

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; khoản 4 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) (1)

Mã cũ đã bị bãi bỏ

1.007263

 

 

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) (2)

 K nhập cơ sở cũ nữa

1.007265

 

 

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 24, Điểm b Khoản 1 Điều 25, Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, Khoản 10 và Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) (3)

K nhập cơ sở cũ nữa

1.007268

 

 

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

 

 

(1.007985)

 

 

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

 

 

(1.007986)

 

 

Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

 

 

(1.007987)

 

 

Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

 

 

(1.007988)

 

 

Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

 

 

(1.007989)

 

 

Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

 

 

(1.007990)

 1.  

 

Lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp (05 TTHC thuộc cấp huyện và 01 TTHC của cấp khác)

 

 

 

 

Thủ tục công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

T-THA-288269-TT

2.000632.000.00.00.H56

Sai căn cứ pháp lý

 

 

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương tình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

 

2.001960.000.00.00.H56

 

 

Miễn nhiệm Chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

 

(BLĐ-TBVXH-THA-286335)

1.000584.000.00.00.H56

 

 

Cách chức Chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

 

(BLĐ-TBVXH-THA-286336)

1.000570.000.00.00.H56

 

 

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

 

(BLĐ-TBVXH-THA-286334)

1.000602.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

(Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện)

 

2.002284. 000.00.00.H56

 1.  

 

Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản (04 TT)

 

 

 

 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (cấp huyện)

(THA-289714).

1.006594

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) (cấp huyện)

(THA-289715).

1.006600

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) (cấp huyện)

(THA-289716).

1.006604

 

 

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (cấp huyện)

(THA-289717).

1.006615

 1.  

 

Lĩnh vực: Trẻ em  (02 TT)

 

 

 

 

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại Cơ sở trợ giúp xã hội thuộc UBND cấp huyện quản lý.

Do DVC đẩy về có 1 TT nên nhập chung 2 tt này vào qđ của xã 3579

T-THA-289272-TT

1.004944.000.00.00.H56

 

 

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.

Do DVC đẩy về có 1 TT nên nhập chung 2 tt này vào qđ của xã 3579

T-THA-289263-TT

1.004946.000.00.00.H56

 1.  

 

 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước (09 TT)

 

 

 

 

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

 

2.000181.000.00.00.H56

 

 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

 

2.000162.000.00.00.H56

 

 

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

 

2.000150.000.00.00.H56

 

 

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

2.000633.000.00.00.H56

 

 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

2.000629.000.00.00.H56

 

 

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

1.001279.000.00.00.H56

 

 

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

 

2.000620.000.00.00.H56

 

 

Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

 

2.000615.000.00.00.H56

 

 

Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

 

2.001240.000.00.00.H56

 1.  

 

Lĩnh vực:Giải quyết khiếu nại

 

 

 

 

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

 

 TTR-THA-3

2.001927.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

 

TTR-THA-7

2.001920.000.00.00.

 1.  

 

Lĩnh vực: Giải quyết tố cáo

 

 

 

 

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

 Mã này đã bị bãi bỏ

2.002186.000.00.00.H56

 

 1.  

 

Lĩnh vực: Tiếp công dân

 

 

 

 

Tiếp công dân tại cấp huyện    

TTR-THA-14

2.002174.000.00.00.H56

 

 1.  

 

Lĩnh vực: Xử lý đơn

 

 

 

 

Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện

TTR-THA-21

2.001879.000.00.00.H56

Sai lĩnh vực, sai đối tượng

 1.  

 

Lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng (cấp huyện)

 

 

 

 

Kê khai tài sản, thu nhập

 TTR-THA-16

2.001790.000.00.00.H56

 

 

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

 TTR-THA-17

2.001907.000.00.00.H56

 

 

Xác minh tài sản, thu nhập

 TTR-THA-18

 

2.001905.000.00.00.H56

 

 

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

 TTR-THA-27

 

2.001798.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục thực hiện việc giải trình

 TTR-THA-28

2.001797.000.00.00.H56

 1.  

 

 Lĩnh vực Quản lý Giá

 

 

 

 

Đăng ký giá của các cá nhân thuộc phạm vi cấp huyện

THA-289664

1.007244

 

 

 Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp huyện

THA-289665

1.007245

 1.  

 

Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng/An toàn thực phẩm

 

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện).

 

THA-289718


1.007841

 

 1.  

 

Lĩnh vực công chức

 

 

 

 

Thủ tục thi tuyển công chức

 

Mã này đã bị bãi bỏ

1.005384.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục xét tuyển công chức

 

Mã này đã bị bãi bỏ

2.002156.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

 

Mã này đã bị bãi bỏ

1.005385.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Mã này đã bị bãi bỏ

1.005386.000.00.00.H56

 1.  

 

Lĩnh vực viên chức

 

 

 

 

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Mã này đã bị bãi bỏ

1.005394.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục thi tuyển viên chức

 

Mã này đã bị bãi bỏ

1.005388.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục xét tuyển viên chức

Mã này đã bị bãi bỏ

1.005392.000.00.00.H56

 

 

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

Mã này đã bị bãi bỏ

1.005393.000.00.00.H56

 1.  

 

Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

 

 

 

 

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

 

(BYT-THA-227724)

1.003564.000.00.00.H56

Sai TPHS

 

 

(Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

 

BYT-THA-227725)

1.002150.000.00.00.H56

 

 

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.

(BYT-THA-286727)

1.003943.000.00.00.H56

 1.  

 

Lĩnh vực Gia đình

 

 

 

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

1.003243.000.00.00.H56

 

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

1.003226.000.00.00.H56

 

 

 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

1.003185.000.00.00.H56

 

 

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

 

1.003140.000.00.00.H56

 

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

1.003103.000.00.00.H56

 

 

 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

1.001874.000.00.00.H56

 

 1.  

 

Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước

 

 

 

 

Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

(B-BLD-286242-TT)

2.002105.000.00.00.H56

Sai căn cứ pháp lý, cấp thực hiện

Ko nhập đc lĩnh vực

 1.  

 

Lĩnh vực Kinh doanh khí

 

 

 

 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

(BCT-THA-275430)

2.001283.000.00.00.H56

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

(BCT-THA-275431)

 2.001270.000.00.00.H56

 

 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

(BCT-THA-275432)

2.001261.000.00.00.H56

 1.  

 

 Lĩnh vực quản lý công sản (14 TTHC)

 

 

 

 

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (cấp huyện) 

(THA-289682)

1.006742

 

 

 

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (cấp huyện)

(THA-289683)

1.006747

 

 

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện)     

(THA-289684)

1.006750

 

 

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (cấp huyện).

(THA-289685)

1.006752

 

 

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện)

(THA-289686)

1.006755

 

 

Quyết định điều chuyển tài sản công (cấp huyện)

(THA-289687)

1.006758

 

 

Quyết định bán tài sản công (cấp huyện)

(THA-289688)

1.006761

 

 

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (cấp huyện)

(THA-289689)

1.006762

 

 

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

(THA-289690)

1.006764

 

 

Quyết định thanh lý tài sản công (cấp huyện)

(THA-289691)

1.006765

 

 

Quyết định tiêu huỷ tài sản công (cấp huyện)

(THA-289692)

1.006767

 

 

Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị huỷ hoại (cấp huyện)

(THA-289693)

1.006768

 

 

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (cấp huyện)

(THA-289695)

1.006770

 

 

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (cấp huyện)

(THA-289694)

1.006772

 

 

Mua quyển hóa đơn (cấp huyện)

 

(BTC-THA-287399)

1.005434.000.00.00.H56

 

 

Mua hóa đơn lẻ (cấp huyện)

(BTC-THA-287400)

1.005435.000.00.00.H56

 1.  

 

Lĩnh vực  Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (04 TTHC)

 

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

(BTT-THA-284219)

2.001885.000.00.00.H56

 

 

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

(BTT-THA-284220)

2.001884.000.00.00.H56

 

 

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

(BTT-THA-284221)

2.001880.000.00.00.H56

 

 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

(BTT-THA-284222)

2.001786.000.00.00.H56

 1.  

 

Lĩnh vực  thủy lợi

 

 

 

 

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp

 

(BNN-THA-288353)

2.001627.000.00.00.H56

- Không có số lượng thành phần hồ sơ (Bản chính,. bản sao đang để 0)

Thành phần hồ sơ lặp lại 2 lần (Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật)

 

 

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

(BNN-THA-288383)

1.003347.000.00.00.H56

 

 

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

(BNN-THA-288384)

1.003471.000.00.00.H56

 

 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

(BNN-THA-288385)

1.003459.000.00.00.H56

 

 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

(BNN-THA-288386)

1.003456.000.00.00.H56

 1.  

 

Lĩnh vực  Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

 

 

 

 

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

 

(BNN-THA-287776)

1.003319.000.00.00.H56

 

 

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

 

(BNN-THA-287777)

1.003281.000.00.00.H56

- Thành phần hồ sơ thiếu toàn bộ mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Kiểm tra lại đối tượng thực hiện.

 

 

Hỗ trợ dự án liên kết

 

(BNN-THA-288389)

1.003434.000.00.00.H56

Thành phần hồ sơ thứ 4 sai mẫu

 

 

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

(BNN-THA-288416)

1.003605.000.00.00.H56

Sai TPHS

 1.  

 

Lĩnh vực  An toàn đập, hồ chứa thủy điện

 

 

 

 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

(BCT-THA-275455)

2.000599.000.00.00.H56

 

 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

(BCT-THA-275456)

1.000473.000.00.00.H56

 1.  

 

Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

 

 

 

 

Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

T-THA-289412-TT

1.001138.000.00.00.H56

 

 

Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

T-THA-289413-TT

2.000559.000.00.00.H56

 

 

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

T-THA-289415-TT

2.000552.000.00.00.H56

 1.  

 

 Lĩnh vực Thủy sản

 

 

 

 

Công bố mở cảng cá loại 3

 

(BNN-THA-288488)

     
     

1.004478.000.00.00.H56

 

 

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

 

(BNN-THA-288486)

1.003956.000.00.00.H56

 

 

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

 

(BNN-THA-288487)

1.004498.000.00.00.H56

 1.  

 

 Lĩnh vực karaoke, vũ trường

 

 

 

 

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

(BVH-THA-279117)

1.007179

 

 

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

(BVH-THA-279118)

1.007184

54

 

Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh

 

 

 

 

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (đối với trường PTDTNT cấp huyện đào tạo cấp trung học cơ sở)

 

(BGD-THA-285294)

1.005090.000.00.00.H56

 

55

 

Lĩnh vực An toàn thực phẩm (công thương)

 

 

 

 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

 

 

(2.000591.000.00.00.H56)

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

 

 

(2.000535.000.00.00.H56)

 

56

 

Lĩnh vực Điện

 

 

 

 

Thủ tục hành chính liên thông trong cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với công trình có tổng công suất trạm biến áp nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 kVA.

 

1.005739

57

 

Lĩnh vực Thuế

 

 

 

 

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 

(1.008603.000.00.00.H56)

58

 

Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân

 

 

 

 

Xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân

 

 

59

 

Lĩnh vực giáo dục mầm  non

 

 

 

 

Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo.

 

 

(1.001622.000.00.00.H56)

 

 

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

 

(1.008950.000.00.00.H56)

 

 

 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

 

(1.008951.000.00.00.H56)

 

 

Lĩnh vực giáo dục tiểu học

 

 

 

 

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

 

 

1.005099.000.00.00.H56

 

 

Lĩnh vực: Nông nghiệp 04 TTHC Đã bị bãi bỏ tại QĐ 4397

 

 

 

 

Lĩnh vực: Phát triển nông thôn (01 TTHC) (01 TTHc đã bị bãi bỏ tại QĐ 3057/2018)

 

 

<

Tin mới nhất

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ(23/11/2020 11:36 SA)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ(23/11/2020 11:17 SA)

Danh bạ điện thoại(11/07/2019 12:03 SA)

Danh bạ điện thoại(01/01/2015 2:58 CH)

Ảnh hội nghị tổng kết thi đua năm 2015(01/01/2014 10:12 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
175 người đã bình chọn
420 người đang online