Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Đảng bộ xã Xuân Khang Đoàn kết, đổi mới, ghi dẫu ấn quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đăng ngày 13 - 05 - 2020
100%

Thưa quý vị và các bạn! Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Xuân Khang đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành chương trình hành động, kế hoạch, đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Xuân Khang đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và sự đồng thuận trong nhân dân. Chính vì vậy, một trong những dấu ấn quan trọng là từ xã đặc biệt khó khăn nhưng đến nay xã Xuân Khang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiện đang đề nghị UBND Tỉnh thẩm định và công nhận xã chuẩn NTM vào 6 tháng đầu năm 2020. Vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cụ thể, Đảng bộ xã Xuân Khang đã đề ra các khâu đột phá, đó là khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế về đất đai, kinh tế vườn rừng; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng, phát triển các loại hình tổ chức sản xuất; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng ủy xã Xuân Khang chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp. Minh chứng là cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại ngày càng tăng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 là 10%/năm. Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu năm 2020 ước đạt 259 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 37,5 triệu đồng, tăng 19,5 triệu đồng so với 2015. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo Nhân dân đầu tư thâm canh đưa các loại giống cây trồng có năng xuất cao vào sản xuất, nhờ đó năng suất, sản lượng tăng dần hàng năm: năng xuất lúa hàng năm bình quân đạt từ 58 đến 60 tạ/ha; Cây mía đường năng suất bình quân 55 tấn/ha. Chuyển đổi 12 ha đất trồng màu và đất vườn tạp kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả như cây mít, cây đào cảnh hàng năm cho thu nhập 150 triệu đồng/ha. Tổng thu nhập từ sản xuất nông - lâm nghiệp bình quân đạt trên 52 tỷ đồng/năm. Trong lĩnh vực chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2020 là 17.600 con, trong đó đàn trâu, bò 1.400 con; đàn lợn 1.200 con; đàn gia cầm, thủy cầm 15.000 con. Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm cơ bản đạt yêu cầu, do đó ít bị ảnh hưởng dịch bệnh. Đặc biệt được sự quan tâm của huyện dự án nuôi lợn ngoại xuất khẩu và trồng cây dược liệu của Công ty Ao trời được triển khai thực hiện trên địa bàn với tổng mức kinh phí đầu tư trên 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xã tập trung khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đến nay, toàn xã có trên 250 hộ, 12 doanh nghiệp, 03 HTX chuyên sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến lâm sản; vận tải; hàn xì; cơ khí; sửa chữa; mộc; nề... thu hút hàng trăm lao động địa phương có việc làm và thu nhập ổn định. Các doanh nghiệp đều thực hiện đóng thuế cho Nhà nước đầy đủ. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 2020 ước đạt 56 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2015. 

Trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Xuân Khang đã huy động trên 221 tỷ đồng. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước là 79,5 tỷ đồng, Vốn doanh nghiệp, vốn tài trợ, các nguồn khác trên 9 tỷ, huy động nguồn lực trong Nhân dân gần 133 tỷ. Nhờ đó, hạ tầng cơ sở điện, đường, trường, trạm, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng được xây dựng khang trang, sạch đẹp; các tuyến đường trục xã, đường liên thôn đều được bê tông hóa, được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, làm cho bộ mặt nông thôn đổi mới khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Với sự quan tâm sát sao của huyện, sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Đảng ủy, UBND xã, sự vào cuộc tịch cực của cả hệ thống chính trị và sự nhất trí, đồng lòng của người dân, hiện nay xã Xuân Khang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Hiện đang đề nghị UBND Tỉnh thẩm định và công nhận xã chuẩn NTM.

Lĩnh vực giáo dục, văn hóa - xã hội trong nhiệm kỳ qua cũng đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên. Hiện, xã có 4 đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia; đội ngũ cán bộ, giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn; hàng năm đều có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, học sinh tham gia thi và đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Bên cạnh đó công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; cấp thẻ BHYT cho 100% người dân, tỷ lệ trẻ em từ 0 - 5 tuổi suy dinh dưỡng là trên 15%; chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được nâng cao; tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 75% trở lên. Cùng đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong nhiệm kỳ qua, xã Xuân Khang đã hỗ trợ xây mới 15 nhà, sửa chữa nhà 10 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 820 triệu đồng. Nâng cấp cải tạo khuôn viên, nhà bia tưởng niệm liệt sỹ, tổng kinh phí là 120 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm, năm 2015 có 337 hộ nghèo; 18,6% cận nghèo, đến năm 2020 hộ nghèo còn 100 hộ; cận nghèo 19,3% hộ , vượt KH đề ra. Công tác quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm và ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng bộ xã Xuân Khang cũng luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Các chi ủy, các ngành đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, thiết thực của địa phương và ngành mình, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, đã kết nạp được 41 đảng viên, vượt kế hoạch đề ra. Trong 5 năm qua có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2019 Đảng bộ xã đạt trong sạch, vững mạnh. Nhiều tập thể và cá nhân được các cấp tặng giấy khen. 

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân dân tộc trong xã Xuân Khang bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với quyết tâm mới xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực để phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; phát triển kinh tế ổn định, vững chắc; giữ vững ổn định về chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025, xã Xuân Khang đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  ĐẢNG BỘ XÃ XUÂN DU LONG TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXIV, NHIỆM KỲ 2020-2025.(29/05/2020 5:08 CH)

  Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ thị trấn Bến Sung đã thành công tốt đẹp.(29/05/2020 4:59 CH)

  Lễ ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.(27/05/2020 8:22 SA)

  Lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung huyện Như Thanh khóa...(27/05/2020 8:14 SA)

  Chi bộ tòa án huyện tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.(26/05/2020 3:57 CH)

  Đảng bộ xã Phú Nhuận Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025.(25/05/2020 9:16 SA)

  ĐẢNG BỘ XÃ HẢI LONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2020-2025.(25/05/2020 9:08 SA)

  HỘI LHPN XÃ XUÂN PHÚC TỔ CHỨC LỄ RA MẮT MÔ HÌNH “ NHÓM CHA MẸ CHĂM SÓC VÀ PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ" (24/05/2020 8:25 SA)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  125 người đã bình chọn
  657 người đang online