Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Huyện ủy Như Thanh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đăng ngày 14 - 06 - 2021
100%

Sáng 14 tháng 6 năm 2021, Huyện ủy Như Thanh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy; Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; cán bộ công chức, viên chức, người lao động của 04 Đảng bộ: Cơ quan Dân Đảng; UBND huyện; Công an và Bệnh viện Đa khoa Như Thanh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu 14 xã, thị trấn.

Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy khai mạc và trực tiếp truyền đạt văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền đạt những điểm chính, đặc biệt là những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào đầu năm 2021, là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân ta. Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng đó là: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Đại hội đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là những dấu mốc rất quan trọng bởi năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội.

Trên cơ sở là đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng và nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tập trung, phân tích truyền đạt đến các đại biểu về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; về quan điểm chỉ đạo với 5 quan điểm gồm: Những vấn đề có nguyên tắc trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điểm động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đối với phần mục tiêu phát triển đất nước trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy đã nêu lên những điểm mới của mục tiêu tổng quát và phân tích kỹ về mục tiêu cụ thể. Cùng với đó đề cập đến định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021-2030; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021-2025; các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII,… Bằng lý luận kết hợp với thực tiễn công tác, trên cơ sở các văn kiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tập trung phân tích làm rõ những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết và có sự liên hệ vào thực tế của huyện, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua. Đồng thời nêu lên những mặt hạn chế để các đại biểu rút kinh nghiệm, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm để nghiên cứu thấm nhuần Nghị quyết Đại hội toàn quốc XIII của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng  huyện Như Thanh phát triển nhanh và bền vững.

Tiếp đó, Đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện quán triệt Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXIII. Bám sát Chương trình hành động  số 15, ngày 25/5/2021 của tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện NQ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX. Theo đó, BCH Đảng bộ huyện Như Thanh đã xây dựng Chương trình hành động. Trong chương trình hành động nêu rõ mục đích, yêu cầu và đề ra những định hướng giải pháp, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đó là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2024, trở thành Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.  

Mục tiêu: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm, giai đoạn 2021 - 2025 đạt 16,5% trở lên, trong đó: Nông, lâm, thuỷ sản: 8,6%; công nghiệp - xây dựng: 18,8%; dịch vụ 17,2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 70 triệu đồng. Cơ cấu các ngành kinh tế năm 2025: Nông, lâm nghiệp, thủy sản: 14,5%; công nghiệp - xây dựng: 50,5%; dịch vụ 35%. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản năm 2025 đạt 100 triệu đồng. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm từ 12% trở lên. 

Đẩy mạnh phát triển văn hóa, thể thao, giáo dục và đào tạo; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân 

Mục tiêu đến năm 2025: Hoàn thiện  cơ sở vật chất Trung tâm văn hóa - thể thao huyện; 100% đơn vị hành chính cấp xã có trung tâm văn hóa - thể thao; 100% thôn có nhà văn hóa, khu thể thao; Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động còn 38%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 84% trở lên; giữ vững tỷ lệ 100% số xã, thị trấn đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm và 14,3% số xã, thị trấn đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm nâng cao; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 97,8%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 9,5%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số đạt 94%; Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến đạt 88%; Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% (theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020); Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 35,4% trở lên.

Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu

Mục tiêu: Tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên, đảm bảo Như Thanh có chất lượng môi trường tốt; chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; đến năm 2025 tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định ở mức 58,8%, tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp về sinh đạt 100%, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 80%.

Đối với quốc phòng - an ninh xây dựng Như Thanh thành khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế -  xã hội phát triển, tỉ lệ khu dân cư đảm tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025 là 85%. Hằng năm có 100% đơn vị cơ sở an toàn, làm chủ sẵn sàng chiến đấu. 

Về xây dựng Đảng, chương trình đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền các cấp;   Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Giai đoạn 2021- 2025 kết nạp 500 đảng viên mới. Hằng năm, có 80% trở lên tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Tâm, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, triển khai kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 Về Mục đích, yêu cầu: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở và mỗi cán bộ đảng viên trong Đảng bộ huyện nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong Nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng thịnh vượng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, bài bản và khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức học tập Nghị quyết theo hướng vừa nghiên cứu nắm vững những nội dung chủ yếu, vừa liên hệ sâu sắc với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đề cao việc tự nghiên cứu, tự học tập và thảo luận, quán triệt sâu sắc Nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải yêu cầu đảng viên tham gia học tập đầy đủ, có đánh giá, rút kinh nghiệm, sau hội nghị phải viết thu hoạch cá nhân và đưa vào nội dung thi đua, đánh giá, xếp loại cuối năm.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp, các ngành xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; xác định rõ những việc phải làm, những mục tiêu cần đạt, thời gian hoàn thành và phân công rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện từng nội dung công việc để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; tập trung nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi; nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và truyền đạt, quán triệt Nghị quyết; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập Nghị quyết, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt: Tập trung vào những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo Chính trị tại Đại hội; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của các đại biểu. Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao trên địa bàn toàn huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng. Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Có liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, với các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị. Kiên quyết khắc phục hiện tượng rập khuôn, sao chép chương trình, kế hoạch của cấp trên hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung, sơ lược, đối phó. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung cốt lõi của các văn kiện Đại hội Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của quê hương, đất nước qua 35 năm đổi mới, nhất là những kết quả mà  huyện ta đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua; qua đó khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, tạo thành sức mạnh tổng hợp quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc phổ biến, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy cấp dưới. Tập trung khắc phục tình trạng phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết mang tính hình thức, qua loa, chiếu lệ, không sát thực tế. Cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua yêu nước. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng cần khẩn trương rà soát lại các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ mình đã xác định, cập nhật các nội dung mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp khả thi, sát với điều kiện thực tế, để quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Như Thanh lần Thứ XXIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đặc biệt, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Khoá XXIII đã đề ra, sớm đưa huyện Như Thanh trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024./.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Đồng chí Lương Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đến thăm, tặng quà các thương binh tại...(23/07/2021 6:53 CH)

  Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thăm tặng quà các thương binh, gia...(23/07/2021 10:17 SA)

  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN NHƯ THANH LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2021 - 2021 THÀNH CÔNG(22/07/2021 5:19 CH)

  Chủ tịch UBND Huyện thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7(22/07/2021 3:50 CH)

  Hội Làm vườn và Trang trại huyện sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021(21/07/2021 8:34 SA)

  Hơn 87 tấn hàng mang theo nghĩa tình của người dân huyện Như Thanh hướng về thành phố mang tên Bác(21/07/2021 3:59 CH)

  Khai mạc kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện Như Thanh khóa VI nhiệm kỳ 2021 - 2026(21/07/2021 10:24 SA)

  Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Như Thanh trao 22 xe đạp cho học sinh nghèo.(20/07/2021 3:33 CH)