Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021

Đăng ngày 24 - 04 - 2021
100%

Ngày 23/4/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong tháng 5 năm 2021. Thay mặt UBND huyện đồng chí Đặng Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

I. PHẦN CHỈ ĐẠO CHUNG

Tháng 4 năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời, sát sao của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nổ lực các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục có bước chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật là: Tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt; kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện duy trì được sự ổn định, một số lĩnh vực, sản phẩm có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; Kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững; An ninh chính trị, trật tự an toàn được đảm bảo, tiếp tục tạo ra môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong tháng 5 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, trung tâm, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn phải tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác tham mưu, công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước; nghiêm túc tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, qua đó, đảm bảo sự nghiêm minh trong thực hiện kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước, phát huy vai trò tự giác, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện. Tích cực, chủ động tham mưu hoàn thành các đề án, kế hoạch, tờ trình, báo cáo…đã được UBND huyện ban hành trong chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện Như Thanh. Chủ động tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện để giải quyết dứt điểm, kịp thời, theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật các ý kiến đề xuất của các, thị trấn.

II. PHẦN CHỈ ĐẠO CHO CÁC ĐƠN VỊ

1. Giao Phòng Nội vụ

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh công tác tuyền truyền về ngày diễn ra cuộc bầu cử (23/5/2021) và chuẩn bị chu đáo các điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra an toàn, đúng Luật, cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao nhất và ngày bầu cử trở thành ngày Hội của toàn dân.

Tham mưu ban hành kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra các xã, thị trấn, thôn, bản, khu phố trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàn thiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư huyện; Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tại các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; phương án tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện đối với viên chức công tác đơn vị sự nghiệp công lập và công chức cấp xã; Kế hoạch tiếp nhận công chức Tài chính - Kế toán xã sang viên chức Kế toán ngành Giáo dục & Đào tạo. Tham mưu điều chuyển công chức Địa chính - Xây dựng các xã, thị trấn về công tác tại xã Hải Long và thị trấn Bến Sung.

2. Giao Phòng Y tế

Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tập trung về nhân lực, vật lực để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các loại dịch bệnh khác có thể bùng phát theo mùa, đặc biệt cho cuộc “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026”. Tăng cường chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tập trung chỉ đạo hướng dẫn thị trấn Bến Sung thực hiện tiêu chí thị trấn ATTP.

3. Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tập trung chỉ đạo các đơn vị chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2020-2021; công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và bệnh khảm lá sắn; công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ. Triển khai Phương án sản xuất vụ Thu, Mùa; Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Quản lý tốt nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Thu Mùa năm 2021. Tập trung Chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng các công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện trong thời gian sớm nhất. Đôn đốc các xã và các thôn xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Tham mưu tổ chức Sơ kết, tổng kết 05 đề án về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp của huyện đã ban hành trong nhiệm kỳ 2015-2020; ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2026.

4. Giao phòng Kinh tế & Hạ tầng

Đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng các dự án, công trình theo hợp đồng. Tiếp tục kiểm tra, nghiệm thu các công trình xây dựng cơ bản, công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Tập trung hoàn thiện dự thảo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh đến năm 2045, lấy ý kiến góp ý của các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và thông qua UBND huyện lần 1 chậm nhất trong tháng 5 năm 2021.

5. Giao phòng Tài Nguyên & Môi trường

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Phối hợp với đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện “Quy hoạch sử dụng đất huyện Như Thanh giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021” để báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ họp tháng 5 năm 2021. Hoàn chỉnh Quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất 2021 cấp huyện để bảo vệ trước Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trước 31/5/2021. Thực hiện tốt công tác GPMB thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện năm 2021.

6. Giao phòng Tài chính & Kế hoạch

Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, chống thất thu đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Hoàn thiện dự thảo “Đề án xây dựng phát triển thị trấn Bến Sung giai đoạn 2021-2030”. Tham mưu ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025; Tập trung hoàn thiện hồ sơ đề xuất, tờ trình để trình Chủ tịch UBND huyện xem xét đối với “dự án Khu đô thị Hải Vân”.

7. Giao phòng Giáo dục & Đào tạo

Tập trung chỉ đạo các bậc học hoàn thành chương trình giảng dạy học kỳ II và tổng kết năm học 2020-2021. Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi của huyện; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Triển khai kế hoạch thực hiện đề án, xây dựng quy chế tuyển chọn giáo viên, học sinh các lớp chất lượng cao khi Đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện huyện Như Thanh giai đoạn 2021- 2025 được ban hành. Tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp đúng quy định.

8. Giao phòng VH&TT; Trung tâm VH, TT, TT & DL

Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, đặc biệt là bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung chỉ đạo cho các đơn vị tổ chức Đại hội thể dục thể thao cơ sở. Hoàn thiện Chương trình phát triển du lịch năm 2021-2025 trình Huyện ủy phê duyệt ban hành.

9. Giao phòng Lao động thương binh & Xã hội

 Tổ chức, thực hiện tốt, đầy đủ các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội. Tham mưu dự thảo “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và công tác đào tạo nghề giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” thông qua UBND huyện.

10. Thanh tra huyện; Ban tiếp công dân huyện

Thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định; tiếp nhận, phân loại và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để tình trạng đơn thư tồn đọng kéo dài, để phục vụ tốt việc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra và công tác phòng, chống tham nhũng, thi hành án dân sự theo trình tự, Luật định.

11. Giao Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện

Duy trì, thực hiện nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn không để bị động, bất ngờ, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động xử trí tốt các tình huống xảy ra trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng các kế hoạch bảo vệ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, bảo vệ BMNN, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xuất nhập cảnh trên địa bàn. Công an huyện tập trung hoàn thiện 02 Đề án: Kiềm chế tai nạn giao thông; xử lý xe quá khổ quá tải, rơi vãi vật liệu giai đoạn 2021 - 2025; Đề án đấu tranh phòng chống tội phạm tín dụng đen trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025.

12. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện

 Tham mưu ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021.

13. UBND các xã, thị trấn

Tập trung tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo và và chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện để thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri với người ứng cử và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được diễn ra an toàn, đúng Luật, cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao nhất và ngày bầu cử trở thành ngày Hội của toàn dân.

Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp từ nước ngoài, các tỉnh, thành phố về địa phương; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nguồn nước thủy lợi một cách khoa học, tiết kiệm phục vụ sản xuất nông nghiệp; Tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch các loại cây trồng; công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và bệnh khảm lá sắn; khẩn trương hoàn thành việc thanh toán tiền nợ trong công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

UBND các xã, thị trấn tích cực, chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị cấp huyện để kịp thời phối hợp, thảo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong tháng 5 năm 2021.

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 để các phòng, ban, trung tâm, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng HĐND&UBND huyện chậm nhất ngày 18/5/2021 để tổng hợp báo cáo./.

<

Tin mới nhất

Kết luận của đồng chí Đinh Xuân Hướng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo...(06/10/2021 3:17 CH)

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã...(27/09/2021 8:09 SA)

Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính...(26/08/2021 2:24 CH)

Về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ...(26/08/2021 2:15 CH)

Ban hành Phương án tổ chức giãn cách xã hội; phong tỏa, cách ly khu vực dân cư; xã (thị trấn) khi...(26/08/2021 9:34 SA)

Về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và giãn cách xã hội...(26/08/2021 9:09 SA)

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch và khẩn trương, thần tốc điều tra, truy vết các...(25/08/2021 10:54 SA)

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã...(27/07/2021 10:50 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
281 người đã bình chọn
°
581 người đang online