Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện bao gồm:

Đăng ngày 14 - 01 - 2022
100%

1. Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý.
2. Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý.
3. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người đứng đầu cơ quan nhà nước quyết định việc cung cấp thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan mà không cần có sự đồng ý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

                                        (Điều 7- Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13)

 

<

Tin mới nhất

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Như Thanh(08/08/2022 10:43 SA)

Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện bao gồm:(14/01/2022 9:32 SA)

Công bố công khai số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa...(11/01/2022 11:40 SA)

Danh mục thông tin được công khai và không được công khai Tại UBND huyện Như Thanh(03/01/2022 10:21 SA)

Danh sách người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính...(12/08/2021 11:07 SA)

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Như Thanh(23/07/2021 4:44 CH)

Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin(10/10/2018 9:47 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
225 người đã bình chọn
°
1595 người đang online