Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2020

Lịch tiếp dân của lãnh đạo UBND huyện năm 2019

100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện năm 2019

         

STT

NGƯỜI TIẾP

CHỨC VỤ

NGÀY, THÁNG TIẾP

1

Ông: Lê Phụng Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

04/01 (thứ 6)

2

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

15/01 (thứ 3)

3

Ông: Lương Văn Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/02 (thứ 3)

4

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

15/02(thứ 6)

5

Ông: Lê Phụng Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/3 (thứ 3)

6

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

15/3 (thứ 6)

7

Ông: Lương Văn Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/4 (thứ 6)

8

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

15/4 (thứ4)

9

Ông: Lê Phụng Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

02/5 (thứ 5)

10

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

15/5 (thứ 4)

11

Ông: Lương Văn Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/6 (thứ 4)

12

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

17/6 (thứ 4)

13

Ông: Lê Phụng Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/7 (thứ 6)

14

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

15/7 (thứ 2)

15

Ông: Lương Văn Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

06/8 (thứ 3)

16

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

15/8 (thứ 5)

17

Ông: Lê Phụng Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

04/9 (thứ 4)

18

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

16/9 (thứ 2)

19

Ông: Lương Văn Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

04/10 (thứ 6)

20

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

15/10 (thứ 3)

21

Ông: Lê Phụng Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/11 (thứ 3

22

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

15/11 (thứ 6)

23

Ông: Lương Văn Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/12 (thứ 5)

24

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

16/12 (thứ 2)

        Link thông báo: 01/TB-UBND

 

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
134 người đã bình chọn
740 người đang online