100%

STT LĨNH VỰC
1 Lâm nghiệp
2 Lao động, tiền lương, quan hệ lao động
3 Phát triển nông thôn (Nông thôn mới)
4 Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
5 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
6 Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng
7 Hạ tầng kỹ thuật
8 Đất đai
9 Môi trường
10 Bồi thường nhà nước trong quản lý hành chính
11 Thư viện
12 Văn hóa cơ sở
13 Người có công
14 Bảo trợ xã hội
15 Phòng, chống tệ nạn xã hội
16 Hội, tổ chức phi chính phủ
17 Tôn giáo
18 Đường thủy nội địa
19 Hộ tịch
20 Chứng thực
21 Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
22 Giao dịch bảo đảm
23 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
24 Thi đua, Khen thưởng
25 Biển và Hải đảo
26 Xuất bản, in và phát hành
27 Phổ biến giáo dục pháp luật
28 Hoạt động xây dựng
29 Giáo dục nghề nghiệp
30 Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản
31 Trẻ em
32 Lưu thông hàng hóa trong nước
33 Giải quyết khiếu nại
34 Giải quyết tố cáo
35 Tiếp công dân
36 Xử lý đơn thư
37 Phòng, chống tham nhũng
38 Quản lý Giá 
39 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
40 Công chức 
41 Viên chức 
42 An toàn, vệ sinh lao động
43 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
44 Gia đình
45 Quản lý lao động ngoài nước
46 Kinh doanh khí
47 Quản lý công sản
48 Lễ hội
49 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
50 Thủy lợi
51 Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
202 người đã bình chọn
1085 người đang online