Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 25/KH-UBND
Ngày ban hành 17/01/2022
Trích yếu KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 3-cua-BCH-TW-2021_thangdxnhuthanh-14-01-2022_17h12p53(17.01.2022_09h18p15)_signed.pdf