Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp

Ông Nguyễn Hoàng (Cao Bằng) hỏi, trong Sổ đăng ký ruộng đất năm 1986 có một thửa đất ghi tên người sử dụng đất là bố ông, nhưng lại ghi là "tạm giao", vậy Sổ này có được coi là một trong các loại giấy tờ chứng minh bố ông có quyền sử dụng hợp pháp thửa đất đó và có quyền chia thừa kế cho các con không?

Ông Hoàng cũng muốn biết, khi bố ông mất thì thửa đất đó có được xác định là di sản của bố ông để chia thừa kế theo pháp luật không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 quy định về trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất; trong đó có: "b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993".

Theo đó, trường hợp có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất được lập theo đúng quy định của pháp luật tại thời kỳ năm 1986 (theo quy định tại Quyết định số 56-ĐKTK ngày 5/11/1981 của Tổng cục Quản lý ruộng đất ban hành bản quy định về thủ tục đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước) thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất.

Tại Điều 168 của Luật Đất đai quy định về thời điểm thực hiện quyền của người sử dụng đất, theo đó trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Căn cứ quy định nêu trên thì người sử dụng đất chỉ được thực hiện quyền thừa kế khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông được biết.

 

Xuân Linh