Thời điểm thực hiện quyền của người sử dụng đất khi nhận thừa kế

Người sử dụng đất chỉ được thực hiện quyền thừa kế khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận.

Ông Tạ Duy Việt (Bình Phước) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp sau:

Đất nhận chuyển nhượng năm 1992, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng ổn định từ đó đến nay. Hộ gia đình cử người chị đầu kê khai, tuy nhiên chưa được cấp Giấy chứng nhận thì chị mất. Năm 2022, mẹ là người thừa kế duy nhất, kê khai nhận di sản là thửa đất trên. Khi đăng ký làm Giấy chứng nhận thì bị từ chối với lý do, không đáp ứng điều kiện tại Khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (do đất cấp Giấy chứng nhận lần đầu nhưng nhận thừa kế sau ngày 1/7/2014 nên Luật chưa có hướng dẫn).

Ông Việt hỏi, như vậy có đúng không, trường hợp này cần làm thủ tục gì để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Điều 168 Luật Đất đai quy định về thời điểm thực hiện quyền của người sử dụng đất, theo đó trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Căn cứ quy định nêu trên thì người sử dụng đất chỉ được thực hiện quyền thừa kế khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông được biết.

Xuân Linh