Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức, quy định về thực hiện đề án “Văn hóa công sở” cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện cấp xã năm 2023.

Sáng 16/9/2023, tại Trung tâm Chính trị huyện, UBND huyện Như Thanh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức, quy định về thực hiện đề án “Văn hóa công sở” cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã năm 2023.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Lê Ngọc Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện; đồng chí Vũ Tất Thành, Giảng viên chính, khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Trung Thành, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện; hơn 100 học viên là lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND phụ trách Văn hoá - Xã hội; công chức: Văn hoá - Xã hội, Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - Kế toán 14 xã, thị trấn.

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng các học viên được tiếp thu 2 chuyên đề. Chuyên đề 1 “Đạo đức công vụ”, nổi bật là nguyên tắc cơ bản thực thi công vụ, đạo đức công vụ, pháp luật về đạo đức trong thực thi công vụ. Chuyên đề 2 “Kỹ năng giao tiếp hành chính”, trong đó nhấn mạnh văn hóa công sở va quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, chương trình bồi dưỡng còn dành thời gian để trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc với các công chức, viên chức tham gia lớp học để đưa ra hướng giải quyết góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc tại cơ quan, địa phương, đơn vị.

 

Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc lớp bồi dưỡng.


Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Lê Ngọc Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện nhấn mạnh: Đây là lớp học quan trọng, nhằm nâng cao đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp hành chính, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị giảng viên cần truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu những kiến thức về đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp hành chính, chia sẻ các tình huống để học viên giải quyết, đưa ra các giải pháp cụ thể để bài học sinh động, để các học viên dễ nhớ, dễ làm theo. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đồng chí học viên chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học, tập trung tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm của giảng viên truyền đạt và chia sẻ, để vận dụng trong quá trình giải quyết công việc; Ban tổ chức lớp học và Trung tâm Chính trị huyện tạo điều kiện thuận lợi cho học viên hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Tất Thành, Giảng viên chính, khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa giảng viên lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp dồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ, việc thực hiện chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, quy tắc ứng xử theo các quy định hiện hành; cụ thể hóa việc thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa công vụ với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong văn hóa giao tiếp ứng xử, văn hóa công sở, cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã trong hoạt động công vụ; xây dựng hình ảnh tốt đẹp và phong cách làm việc khoa học trong quá trình thực thi công vụ, hướng tới hoàn thiện các chuẩn mực của công chức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đoàn Dũng