UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.

Ngày 18/9/2023, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã. Về dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục thống kê Thanh Hóa; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, cán bộ công chức thống kê 14 xã, thị trấn. Đồng chí Hàn Văn Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và khai mạc hội nghị.

Phát biểu Khai mạc hội nghị đồng chí Hàn Văn Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Hệ thống thông tin thống kê nói chung, hệ thống chỉ tiêu thống kê nói riêng là sản phẩm của công tác thống kê, là cơ sở, căn cứ phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội của cấp ủy, chính quyền các cấp. Do đó, đề nghị các đại biểu tham gia tập huấn cần nghiêm túc tiếp thu những kiến thức mà các giảng viên truyền đạt để thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã được phân công, đảm bảo cung cấp số liệu thống kê chính xác, đầy đủ, kịp thời…

Tại hội nghị tập huấn các đại biểu về dự được nghe lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục Thống kê huyện Triển khai Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh Ban hành biểu mẫu thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; Một số nội dung về lý thuyết thống kê cơ bản, nghiệp vụ thống kê chuyên ngành và phương pháp điều tra, thu thập, tổng hợp tính thu nhập bình quân đầu người cấp xã... Đây là những kiến thức cơ bản nhằm giúp các học viên hiểu và nắm rõ hơn các quy trình, phương pháp tính trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm tham mưu giúp lãnh đạo chính quyền địa phương cấp xã quản lý nhà nước về hoạt động thống kê được tốt hơn, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, áp dụng đối với các phòng, ban, đơn vị cấp huyện. Biểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện: 37 biểu, áp dụng đối với 13 phòng, ban, đơn vị. 

Đối với cấp xã Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã. Biểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, áp dụng đối với cấp xã: 17 biểu mẫu.

Thông qua việc triển khai tập huấn giúp các cơ quan chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn triển khai thực hiện các văn bản mới, đáp ứng yêu cầu có đầy đủ thông tin khách quan, tin cậy, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành trong huyện.

 

Tin và ảnh: Lê Thi