Tập huấn, phổ biến kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.

Ngày 7/12/2023 tại Khách sạn Thanh Xuân, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND khai mạc hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Dân tộc, Công an huyện và 104 đại biểu là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đây là nội dung trong triển khai thực hiện Nội dung số 1, Tiểu dự án 1 của Dự án 10 thuộc Quyết định số 1719 ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025.

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện tốt chính sách cho người có uy tín (NCUT) nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, động viên NCUT tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, cung cấp các thông tin về chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để người có uy tín hiểu rõ và tích cực tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu là người có uy tín được các đồng chí báo cáo viên, lãnh đạo huyện, các phòng, ngành chức năng phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, dự án, chính sách liên quan đến đồng bào vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2025; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023.

Trong khuôn khổ hội nghị tập huấn, huyện Như Thanh cũng đã tổ chức gặp mặt, trao đổi thông tin giữa lãnh đạo huyện với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Dự buổi gặp mặt có đồng Chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Quách Thị Oanh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lê Ngọc Hoa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND khai huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Như Thanh trao đổi các thông tin, khái quát những vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đồng thời khái quát những kết quả nổi bật của huyện Như Thanh trong thời gian vừa qua. Để đạt được những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy Như Thanh Nguyễn Tiến Dũng đánh giá cao vai trò của đội ngũ người có uy tín. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Dũng đề nghị: Cấp ủy và chính quyền từ huyện đến cơ sở chỉ đạo các phòng, ngành chuyên môn thực hiện đúng, đủ, kịp thời chính sách cho người có uy tín. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về vai trò của người có uy tín trong công tác vận động đồng bào DTTS trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời biểu dương những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng kiến tốt nhằm phát huy vai trò người có uy tín tại các địa phương, đơn vị; cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách dân tộc; phát huy mọi nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết; thúc đẩy đào tạo nghề, giải quyết việc làm…góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện, sớm đưa huyện Như Thanh hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Nhân dịp này, các đại biểu là người có uy tín sẽ đi tham quan, học tập kinh nghiệm, một số mô hình sản xuất, mô hình du lịch cộng đồng tại huyện Thạch Thành, Cẩm Thủy, Thường Xuân.

Tin và ảnh: Như Hoa