Lịch tiếp dân của lãnh đạo UBND huyện năm 2019

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện năm 2019

         

STT

NGƯỜI TIẾP

CHỨC VỤ

NGÀY, THÁNG TIẾP

1

Ông: Lê Phụng Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

04/01 (thứ 6)

2

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

15/01 (thứ 3)

3

Ông: Lương Văn Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/02 (thứ 3)

4

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

15/02(thứ 6)

5

Ông: Lê Phụng Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/3 (thứ 3)

6

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

15/3 (thứ 6)

7

Ông: Lương Văn Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/4 (thứ 6)

8

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

15/4 (thứ4)

9

Ông: Lê Phụng Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

02/5 (thứ 5)

10

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

15/5 (thứ 4)

11

Ông: Lương Văn Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/6 (thứ 4)

12

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

17/6 (thứ 4)

13

Ông: Lê Phụng Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/7 (thứ 6)

14

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

15/7 (thứ 2)

15

Ông: Lương Văn Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

06/8 (thứ 3)

16

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

15/8 (thứ 5)

17

Ông: Lê Phụng Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

04/9 (thứ 4)

18

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

16/9 (thứ 2)

19

Ông: Lương Văn Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

04/10 (thứ 6)

20

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

15/10 (thứ 3)

21

Ông: Lê Phụng Lương

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/11 (thứ 3

22

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

15/11 (thứ 6)

23

Ông: Lương Văn Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/12 (thứ 5)

24

Ông: Đinh Xuân Hướng

Chủ tịch UBND huyện

16/12 (thứ 2)

        Link thông báo: 01/TB-UBND