Huyện Như Thanh áp dụng thí điểm mô hình “mạ khay, máy cấy” vào sản xuất Nông Nghiệp

Thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2014 và nhằm thúc đẩy cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, Vụ Thu, Mùa năm nay huyện Như Thanh đã trích nguồn kinh phí hỗ trợ mua 7 máy cấy và khay làm mạ (hỗ trợ 30 triệu đồng/máy, bằng 35% tổng giá trị của máy) cho 3 xã Mậu Lâm, Xuân Du và Yên Thọ là các xã được huyện chọn làm thí điểm mô hình “mạ khay - máy cấy”, với diện tích 111,5ha. Huyện đã phối hợp với Công ty Cổ phần Công - nông - nghiệp Tiến Nông Thanh Hoá, chuyển giao kỹ thuật cho bà con.

 

 

Gieo mạ bàng máy

Theo Kế hoạch sản xuất năm 2014, huyện Như Thanh gieo cấy 3.386,9ha lúa. Trong đó cơ cấu gần 500 ha trà lúa cực sớm né tránh lũ, trên 3.000ha lúa mùa sớm để tạo quỹ đất trồng cây màu vụ đông, tỷ lệ lúa lai, lúa chất lượng cao chiếm 70%, diện tích lúa sử dụng phân viên nén đạt 80% trở lên, năng suất phấn đấu đạt bình quân 52tạ/ha, sản lượng 17.611 tấn. Đến ngày 19/6/2014, toàn huyện đã cấy được hơn 30% diện tích.

Việc áp dụng thí điểm mô hình “mạ khay - máy cấy” đã từng bước làm thay đổi tư duy sản xuất truyền thống của bà con miền núi sang nền sản xuất tiên tiến hiện đại, để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường góp phần nâng cao thu thập cho nông dân, xoá đói giảm nghèo phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Đoàn Dũng

Đài TT-TH