KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Phát huy kết quả 03 năm về xây dựng Nông thôn mới (NTM), trong 6 tháng đầu năm 2014, mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở, Chương trình xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả.

Công tác lãnh, chỉ đạo: Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các xã giải phóng mặt bằng, mở rộng nền đường; tuyên truyền, động viên nhân dân chủ động xây dựng các hạng mục công trình của gia đình; tiếp tục chỉ đạo “dồn điền, đổi thửa” và xây dựng các mô hình sản xuất; lựa chọn chỉ đạo xây dựng thôn Nông thôn mới theo Quyết định 717/2014/QĐ - UBND, ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh. Đưa tin và biểu dương kịp thời những đơn vị làm tốt trong xây dựng nông thôn mới.
Về giao thông: đã Bê tông được 19,14 km đường giao thông, giá trị trên 14 tỷ đồng trong đó nhiều đơn vị thực hiện tốt như xã Yên Lạc, Hải Vân.
 Về Thủy lợi: Xây dựng mới và sửa chữa được 5,06 km kênh mương nội đồng, trị giá 2.583,54 triệu đồng; nâng cấp, sửa chữa 02 công trình hồ đập, trị giá 2.162,0 triệu đồng;
 Về xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, trường học: Cải tạo, nâng cấp, làm mới và sửa chữa được 27 công trình (trong đó:  3 Trường mầm non; 5 trường tiểu học; 1 trường THCS; 10 trung tâm văn hóa thể thao xã; 8 nhà văn hóa thôn; làm mới nhà ở, xóa nhà tạm và làm nhà tình nghĩa: 301 nhà); Công tác quy hoạch, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện, nghĩa trang liệt sỹ, công sở làm việc, xây cổng làng và một số hạng mục khác. Tổng giá trị đạt 20.474,2 triệu đồng.
Triển khai dự án phát triển sản xuất ngành nghề nông thôn: Trên cơ sở nguồn vốn phân bổ của tỉnh, huyện đã triển khai, hướng dẫn và chỉ đạo các xã xây dựng 3 loại với 9 mô hình, bao gồm: 7 mô hình mạ khay, máy cấy quy mô 70ha ở 03 xã Yên Thọ, Mậu Lâm và Xuân Du; 01 mô hình trồng ớt xuất khẩu 03ha tại Xuân Thái và 01 mô hình nuôi chim trĩ tập trung quy mô 1.500 con tại Hải Long. Tổng kinh phí Trung ương hỗ trợ là 504 triệu đồng.
6 tháng đầu năm 2014 tổng giá trị thực hiện của các hạng mục trong Chương trình XD NTM trên địa bàn toàn huyện đạt 125 tỷ đồng (Trong đó: Vốn trực tiếp từ chương trình NTM là 18 tỷ đồng, nhân dân tự nguyện đóng góp là 98,8 tỷ đồng, vay tín dụng là 5,3 tỷ đồng, vốn của doanh nghiệp hỗ trợ là 604 triệu đồng, vốn lồng ghép các chương trình dự án khác là 6 tỷ đồng, vốn khác (Con em xa quê, dự án nước ngoài ...) là 2, 7 tỷ đồng. Những đơn vị làm tốt xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2014 là xã Yên Lạc, Hải Vân và Hải Long.
Bên cạnh kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2014 vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới, nổi lên đó là một số xã chưa huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện các tiêu chí; một số tiêu chí không cần nhiều tiền nhưng một số đơn vị chưa tập trung chỉ đạo như tiêu chí về môi trường, văn hóa, an ninh trật tự; công tác xây dựng Thôn nông thôn mới chưa được quan tâm chỉ đạo; công tác rà soát và đề nghị công nhận tiêu chí đạt theo quy định còn chậm; công tác tổng hợp báo cáo, thông tin còn nhiều sai sót, thiếu kịp thời.
 6 cuối năm 2014, huyện sẽ tập trung chỉ đạo các xã huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký thực hiện năm 2014. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc cơ sở để kịp thời có những giải pháp tháo gỡ những phát sinh, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Phấn đấu để cuối năm 2014 có 2 xã và 01 thôn hoàn thành các tiêu chí theo qui định để được công nhận xã, thôn đạt chuẩn NTM.