Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 năm 2014

Triển khai Kế hoạch số 05/KH-HĐGDQP-AN, ngày 24/2 /2014 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện, Ngày 11/11 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban Chủ huy Quân sự huyện tổ chức mở lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 năm 2014.

Tham gia lớp học có hơn 200 học viên là cán bộ công chức các cơ quan, ban ngành của huyện và cán bộ, giáo viên trường THPT, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non huyện, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội cán bộ không chuyên trách cấp xã, bí thư, phó bí thư, trưởng thôn tổ dân phó, trưởng các đoàn thể cấp thôn. .

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Trong thời gian 04 ngày, học viên được học tập 7 chuyên đề: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chién tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và phát lệnh Dự bị động viên. Xây dựng, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên ở thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới, nhiệm vụ của cán bộ thôn, bản trong công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vẹ, Dự bị động viên.Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng việt nam ở cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh, nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Qua đó, định hướng tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương chấp hành đúng pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ Đảng và tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương trong tình hình mới. Kết thúc chương trình bồi dưỡng các học viên tham gia viết bài thu hoạch và nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Thùy Dung - Như Hoa

Đài TT-TH huyện