Quyết định về việc công nhận số tiêu chí nông thôn mới đạt đến ngày 30/6/2014 của các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Như Thanh.

 
       ỦY BAN NHÂN DÂN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       HUYỆN NHƯ THANH                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số 2519 /QĐ-UBND                                              Như­ Thanh, ngày 21 tháng 10 năm 2014
 
QUYẾT ĐỊNH
về việc công nhận số tiêu chí nông thôn mới đạt đến ngày 30/6/2014 của các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Như Thanh.
 
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ­ THANH
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ t­ướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;
Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNN&PTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc Ban hành h­ướng dẫn quy trình đánh giá xã đạt các tiêu chí nông thôn mới; Quyết định 4296/2013/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Hội đồng thẩm tra tiêu chí nông thôn mới huyện tại Tờ trình số 03/TTr-HĐTT ngày 09/10/2014 về việc đề nghị công nhận các tiêu chí nông thôn mới đạt đến ngày 30/6/2014 của các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận số tiêu chí nông thôn mới đã đạt đến ngày 30/6/2014 của các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, bao gồm một số nội dung sau:
- Tổng số tiêu chí nông thôn mới đã đạt đến ngày 30/6/2014: 168 tiêu chí.
 Trong đó:
 + Số xã đạt 18 tiêu chí: 02 xã (Xuân Du và Yên Thọ);
 + Số xã đạt 16 tiêu chí: 01 xã (Phú Nhuận);
 + Số xã đạt 14 tiêu chí: 01 xã (Hải Long);
            + Số xã đạt 13 tiêu chí: 01 xã (Hải Vân);
            + Số xã đạt 12 tiêu chí: 02 xã (Cán Khê và Mậu Lâm);
            + Số xã đạt 10 tiêu chí: 02 xã (Yên Lạc và Xuân Khang);
            + Số xã đạt 8 tiêu chí : 02 xã (Phượng Nghi và Xuân Phúc);
            + Số xã đạt 7 tiêu chí : 02 xã (Thanh Kỳ và Phúc Đường);
            + Số xã đạt 6 tiêu chí  : 02 xã (Xuân Thọ và Thanh Tân);
 + Số xã đạt 3 tiêu chí : 01 xã (Xuân Thái).
- Bình quân toàn huyện đạt: 10,5 tiêu chí.
(Có phụ lục số 01 – Chi tiết kèm theo).
 Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Tr­ưởng các phòng, ban ngành cấp huyện; Hội đồng thẩm tra tiêu chí nông thôn mới huyện; Trưởng BCĐ xây dựng NTM 16 xã và Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:                                                               
- Như­ điều 2QĐ;                                                                 
- Trực HU, HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Lưu: VT, NN.                                                                                     
 
 
                                                                                                               
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
Lê Văn Hùng

 
Phụ lục số 01: TỔNG HỢP SỐ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI
ĐẠT 30/6/2014 CỦA CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của Chủ tịch UBND huyện)
 
TT
Tên xã
Số tiêu chí đề nghị công nhận
Tên tiêu chí đề nghị công nhận
1
Phú Nhuận
16
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 3 : Thủy lợi
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 5 : Trường học
Tiêu chí số 7 : Chợ nông thôn
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 9 : Nhà ở dân cư
Tiêu chí số 10: Thu nhập
Tiêu chí số 11: Hộ nghèo
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Tiêu chí số 14: Giáo dục
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 17: Môi trường
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
2
Thanh Kỳ
7
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 3 : Thủy lợi
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 7 : Chợ nông thôn
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
3
Phượng Nghi
8
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Tiêu chí số 15: Y tế
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
4
Yên Thọ
18
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 2 : Giao thông
Tiêu chí số 3 : Thủy lợi
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 5 : Trường học
Tiêu chí số 7 : Chợ nông thôn
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 9 : Nhà ở dân cư
Tiêu chí số 10: Thu nhập
Tiêu chí số 11: Hộ nghèo
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Tiêu chí số 14: Giáo dục
Tiêu chí số 15: Y tế
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 17: Môi trường
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
5
Hải Long
14
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 2 : Giao thông
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 9 : Nhà ở dân cư
Tiêu chí số 10: Thu nhập
Tiêu chí số 11: Hộ nghèo
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Tiêu chí số 14: Giáo dục
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 17: Môi trường
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
6
Mậu Lâm
12
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 7 : Chợ nông thôn
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 9 : Nhà ở dân cư
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Tiêu chí số 14: Giáo dục
Tiêu chí số 15: Y tế
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
7
Cán Khê
12
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 3 : Thủy lợi
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 7 : Chợ nông thôn
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 9 : Nhà ở dân cư
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 14: Giáo dục
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 17: Môi trường
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
8
Hải Vân
13
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 6 : Cơ sở vật chất văn hóa
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 9 : Nhà ở dân cư
Tiêu chí số 10: Thu nhập
Tiêu chí số 11: Hộ nghèo
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 14: Giáo dục
Tiêu chí số 15: Y tế
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
9
Phúc Đường
7
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
10
Yên Lạc
10
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 6 : Cơ sở vật chất văn hóa
Tiêu chí số 7 : Chợ nông thôn
Tiêu chí số 8 : Bưu Điện
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Tiêu chí số 15: Y tế
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
11
Xuân Khang
10
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 7 : Chợ nông thôn
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 9 : Nhà ở dân cư
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
12
Xuân Phúc
8
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 7 : Chợ nông thôn
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
13
Xuân Du
18
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 2 : Giao thông
Tiêu chí số 3 : Thủy lợi
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 5 : Trường học
Tiêu chí số 6 : Cơ sở vật chất văn hóa
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 9 : Nhà ở dân cư
Tiêu chí số 10: Thu nhập
Tiêu chí số 11: Hộ nghèo
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Tiêu chí số 14: Giáo dục
Tiêu chí số 15: Y tế
Tiêu chí số 16: Văn hóa
Tiêu chí số 17: Môi trường
Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
14
Xuân Thái
3
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
15
Xuân Thọ
6
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 4 : Điện
Tiêu chí số 8 : Bưu điện
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 15: Y tế
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội
16
Thanh Tân
6
Tiêu chí số 1 : Quy hoạch
Tiêu chí số 7 : Chợ nông thôn
Tiêu chí số 8 : Bưu Điện
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Tiêu chí số 15: Y tế
 
Tổng cộng
168