Thôn cầu máng xã Hải Vân Phấn đấu hết năm 2015 hoàn thành chương chình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới.

Thôn Cầu máng có 136 hộ với 548 nhân khẩu, có các trục đường thôn dài trên 5,5km, Qua 3 năm thực hiện xây dựng NTM thôn Cầu Máng đã huy động gần 1tỷ đồng cho các chương trình xây dựng NTM.

Trong đó bê tống  hoá được 4,2km đường làng,  làm mới trụ sở nhà văn hoá thôn với số tiền  420 triệu, chỉnh trang nhà ở dân cư, phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, tích cực du nhập, nhân rộng và phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa có hiệu quả; đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới có hiệu quả vào sản xuất đã đem lại năng suất vượt trội và thu nhập cho người dân. Dự kiến cuối năm 2015 Thôn Cầu Máng hoàn thành các tiêu chí v xây dựng NTM.

 

Để hoàn thành xây dựng NTM Thôn Cầu Máng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tiến hành rà soát các tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng các đề án phát triển cùng sản xuất nông sản hàng hoá tập trung, sản xuất tiểu thủ công nghiệp dịch vụ, xây dựng làng khu dân cư an toàn, củng cố nâng cao chất lượng gia đình văn giá, phấn đấu về đích sớm trong năm 2015.

Lê Thi - Quốc Thịnh

Đài TT-TH huyện