Hiệu quả bước đầu thực hiện Đề án phòng, chống tham nhũng ở huyện Hà Trung

- Năm 2014, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hà Trung dự thi Chương trình “Sáng kiến phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Thế giới tổ chức đã đạt giải xuất sắc và được hỗ trợ 293 triệu đồng thực hiện Đề án P49 “Phụ nữ làm chủ cộng đồng, giải pháp nhằm tăng cường công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình của đội ngũ chính quyền cơ sở” tại 25 xã, thị trấn.

Triển khai thực hiện đề án, Hội LHPN huyện  Hà Trung đã thành lập ban điều hành đề án và phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật (Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, tố cáo, Pháp lệnh 34 về quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế giám sát đầu tư cộng đồng, đây là cơ sở phục vụ cho các cấp hội phụ nữ trong công tác giám sát chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở địa phương), kỹ năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chương trình XDNTM cho hội phụ nữ cơ sở; tổ chức sinh hoạt định kỳ, hội thảo, sinh hoạt lồng ghép với các loại hình câu lạc bộ của phụ nữ..., thu hút đông đảo hội viên và nhân dân cùng tham gia phòng, chống tham nhũng; phối hợp với chính quyền huy động phụ nữ tham gia kiểm tra, giám sát nhằm phát huy quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở công khai, minh bạch, trách nhiệm, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xây dựng công cụ, tiêu chí và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình XDNTM tại địa phương; chỉ đạo 25 xã, thị trấn duy trì thực hiện hội nghị đối thoại để hội viên phụ nữ được trao đổi, đối thoại với chính quyền địa phương những vấn đề liên quan. 
 
Trên cơ sở đó, Ban Điều hành Đề án P49 Hội LHPN huyện Hà Trung đã tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ năng truyền thông, kỹ năng làm việc với cộng đồng, phương pháp kiểm tra, giám sát chương trình XDNTM cho 250 chị là chủ tịch hội phụ nữ xã, chi hội trưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ; tổ chức nhiều buổi hội thảo cấp huyện, xã với những nội dung liên quan đến nâng cao kỹ năng phối hợp, kiểm tra, giám sát cho cán bộ, hội viên phụ nữ; phối hợp với ban chỉ đạo XDNTM, các phòng chuyên môn UBND huyện xây dựng và hướng dẫn cơ sở thực hiện 5 chỉ số đánh giá, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí XDNTM về giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa, chợ nông thôn. Cụ thể như: hướng dẫn kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công trình nhà văn hóa thôn 3, xã Hà Lai, nhà văn hóa thôn 6, xã Hà Châu...; phối hợp với MTTQ, chính quyền địa phương kiện toàn ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng có phụ nữ tham gia trực tiếp giám sát các công trình phúc lợi tại địa phương, đơn vị. Đến nay, đã có 33/171 chị tham gia ban thanh tra nhân dân ở 25 xã, thị trấn, tăng 18 chị so với năm 2013; phụ nữ tham gia ban giám sát đầu tư cộng đồng  tăng 60 người so với năm 2013. Từ năm 2014 đến nay, các cơ sở hội phụ nữ đã tham gia giám sát 94 công trình, trong đó Hội LHPN xã Hà Lĩnh giám sát 10 công trình XDNTM; Hội LHPN xã Hà Ngọc giám sát 14 công trình; Hội LHPN xã Hà Lai giám sát 7 công trình xây mới, nâng cấp nhà văn hóa thôn..., qua đó nhằm phát hiện những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng để báo cáo cấp ủy, chính quyền có giải pháp chấn chỉnh kịp thời. 
 
Đồng chí Đỗ Thị Thủy, Phó Chủ tịch hội LHPN huyện, cho biết: Thực hiện Đề án P49, ban điều hành đề án được cấp ủy từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung thực hiện đề án vào kế hoạch chỉ đạo hoạt động của cấp ủy, đồng thời tạo mọi điều kiện cho các cấp hội phụ nữ và nhân dân tham gia. Do vậy, vai trò của các cấp hội phụ nữ cơ sở đã được phát huy hiệu quả. Cán bộ, hội viên, phụ nữ có cơ hội thuận lợi để tham gia, giám sát và đề xuất các vấn đề mà ban giám sát phát hiện, góp phần hạn chế tiêu cực trong xã hội, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.
 
Việc thực hiện Đề án P49 của các cấp Hội LHPN huyện Hà Trung đã góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng; chống tiêu cực trên địa bàn huyện. Với những đóng góp tích cực và sự năng động khai thác nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án, hội LHPN huyện ngày càng khẳng định vai trò của tổ chức hội đã mang lại quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, phụ nữ.