Hướng tới Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2015)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là mặt trận hàng đầu; là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Công tác Tuyên giáo của Đảng đã góp phần rất quan trọng vào mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt trong gần 30 năm đổi mới, công tác Tuyên giáo của Đảng đã có nhiều đổi mới cả về nhận thức lẫn hoạt động, cả về nội dung lẫn phương thức, tiếp tục góp phần tích cực vào thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Năm 1930, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - Tổ chức quan trọng hàng đầu nhằm tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng. Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1 - 8” lên án chiến tranh Đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Xô viết.
Năm 2000, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.
Ngành Tuyên giáo tự hào rằng, 85 năm qua đã làm tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên trận địa tư tưởng, lý luận, văn hoá. Trong bất kỳ điều kiện nào, ngành Tuyên giáo của Đảng cũng đã vượt qua khó khăn, đấu tranh chống lại các âm mưu của thế lực thù địch, phản động, nhằm chống phá cách mạng nước ta trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, ngành Tuyên giáo đã động viên toàn Đảng, toàn dân ta nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh thắng mọi kẻ thù hung bạo, giữ vững bờ cõi thiêng liêng, đưa cả nước đi lên CNXH. Trong gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, công tác tuyên giáo đã góp phần nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiên định những vấn đề quan điểm có tính nguyên tắc; nâng cao một bước sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên CNXH ở nước ta.
Công tác tuyên truyền, giáo dục các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước thời gian qua đã góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, tăng thêm niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, nêu cao ý thức tự cường, tự tôn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong kháng chiến vào công cuộc đổi mới đất nước cho tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Công tác Tuyên giáo góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, có tác dụng giáo dục, thuyết phục cao. Động viên, khuyến khích các cấp, các ngành, các địa phương, các tầng lớp nhân dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục được những lệch lạc trong đời sống xã hội.
Đảng bộ Như Thanh được thành lập vào ngày 16 tháng 12 năm 1996, với hơn 1900 đảng viên, sinh hoạt ở 23 tổ chức cơ sở Đảng, đến nay Đảng bộ đã phát triển hơn 4000 đảng viên sinh hoạt ở 43 tổ chức cơ sở Đảng. Sau khi thành lập Đảng bộ, các Ban xây dựng Đảng cũng bắt đầu đi vào hoạt động, trong đó có Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đến ngày 23/12/2004 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành quy định về việc thành lập Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn. Cũng từ ngày ấy trong hệ thống Ngành Tuyên giáo có thêm cấp thứ 4 (xã, phường, thị trấn), tăng thêm lực lượng và cánh tay dài cho cho Đảng.
Chặng đường gần 19 năm qua tuy chưa dài, song với sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, huyện Như Thanh đã đạt được những thành quả quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Thành quả chung đó của Đảng bộ huyện có một phần đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo. Với chức năng tham mưu cho cấp ủy các chủ trương, giải pháp về lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã chủ động, không ngừng sáng tạo, tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Những năm gần đây, trước âm mưu "diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch trên mọi lĩnh vực, nhất là trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, nhằm làm lung lạc tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, gây chia rẽ mất đoàn kết trong Đảng và Đảng với nhân dân. Ngành Tuyên giáo huyện Như Thanh đã tích cực tham mưu và tham mưu có hiệu quả trên lĩnh vực công tác của mình, góp phần củng cố khối đại đoàn kết trong Đảng và tạo sự đồng thuận của nhân dân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Điển hình là việc triển khai, tổ chức thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chị thị 06 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 03 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức biểu dương gương người tốt, việc tốt qua các cuộc giao lưu, tọa đàm, biên tập sách; Mạnh dạn xây dựng và tham mưu thành công chương trình Ngoại khóa “Lịch sử, địa lý địa phương”, Ngoại khóa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong trường học, nhằm giáo dục truyền thống, văn hóa và đạo đức cho thế hệ trẻ; Tham mưu và tích cực tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, biên tập và phát hành nhiều loại sách, tài liệu lưu hành nội bộ phục vụ cho công tác tuyên truyền. Tham mưu xây dựng Ban Tuyên giáo cơ sở, xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị đạt chuẩn, đảm bảo cho công tác Tuyên giáo ngày càng hiệu quả. Những việc Ngành Tuyên giáo huyện nhà đã làm và đang tiếp tục làm ngày càng khẳng định vị trí và vai trò quan trọng, sự lớn mạnh của công tác Tuyên giáo đối với Đảng bộ huyện nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung. Đồng thời thể hiện sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo của Đảng bộ trong những năm qua.
Thời gian tới, với những diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới và khu vực, ở trong nước những nguy cơ, thách thức vẫn còn hiện hữu, tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm, tâm trạng xã hội, đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn cho công tác tuyên giáo. Công tác Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở phải kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội, đề xuất và tham gia tích cực, giải quyết những vấn đề mới phát sinh ở địa phương; luôn đề cao cảnh giác đấu tranh ngăn chặn những luận điệu xuyên tạc chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, phản động; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của ngành và địa phương; giáo dục truyền thống khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tăng cường đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác...; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Nhân dịp Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo, Ban biên tập trang Thông tin nội bộ xin gửi tới các đồng chí cán bộ đang trực tiếp công tác, phụ trách công tác Tuyên giáo huyện nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có nhiềusáng kiến, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020. /.