CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Những chính sách trong phát triển Nông nghiệp áp dụng tại huyện Như Thanh.

I. TRUNG ƯƠNG

1. Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020

Số/Ký hiệu 50/2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành 04/09/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm:50.signed.pdf

2. Quyết định số 915/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Số/Ký hiệu 915/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/05/2016
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm:915.signed.pdf


II. TỈNH THANH HÓA

1. Quyết định số 5643/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020

Số/Ký hiệu 5643/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2015
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Trích yếu Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Thanh Hóa
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm:d5643_signed.pdf


III. HUYỆN NHƯ THANH

1. Quyết định về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích nhân rộng mô hình mạ khay, máy cấy huyện Như Thanh, giai đoạn 2016 - 2020

Số/Ký hiệu 2243/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/8/2016
Người ký Lê Văn Hùng
Trích yếu Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích nhân rộng mô hình mạ khay, máy cấy huyện Như Thanh, giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm:d2243_2016.pdf

2. Quyết định về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất rau an toàn huyện Như Thanh, giai đoạn 2016 - 2020

Số/Ký hiệu 2244/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/8/2016
Người ký Lê Văn Hùng
Trích yếu Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất rau an toàn huyện Như Thanh, giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm:d2244_2016.pdf

3. Quyết định ban hành cơ chế, chính sách thưởng cho các xã và thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới huyện Như Thanh, giai đoạn 2016 - 2020

Số/Ký hiệu 2244/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/8/2016
Người ký Lê Văn Hùng
Trích yếu Ban hành cơ chế, chính sách thưởng cho các xã và thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới huyện Như Thanh, giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm:d2248_2016.pdf

3. Quyết định về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm huyện Như Thanh, giai đoạn 2017 - 2021

Số/Ký hiệu 260/20167/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/02/2017
Người ký Lê Văn Hùng
Trích yếu Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm huyện Như Thanh, giai đoạn 2017 - 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm:d260_2017.pdf

3. Quyết định về việc ban hành cơ chế, chính sách phát triển rừng trồng gỗ lớn; khoanh nuôi, phục tráng rừng Lim xanh tái sinh huyện Như Thanh

Số/Ký hiệu 261/20167/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/02/2017
Người ký Lê Văn Hùng
Trích yếu Ban hành cơ chế, chính sách phát triển rừng trồng gỗ lớn; khoanh nuôi, phục tráng rừng Lim xanh tái sinh huyện Như Thanh
Cơ quan ban hành UBND huyện Như Thanh
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm:d261_2017.pdf