Quy hoạch chung xây dựng thị trấn bến Sung, huyện Như Thanh, đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn bến Sung, huyện Như Thanh, đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030

Mô tả: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn bến Sung, huyện Như Thanh, đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030

Mã hồ sơ lưu: HS0058

Mã quy hoạch: QHC001

Tên quy hoạch rút gọn: QHC_XDTTBenSung

Tên quy hoạch: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn bến Sung, huyện Như Thanh, đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030

Loại quy hoạch: Quy hoạch chung

Từ khóa: bến sung, như thanh

Kho lưu trữ: Kho TT bến Sung

Chú đầu tư: UBND huyện Như Thanh

Đơn vị Tư vấn : Viện quy hoạch - kiến trúc Thanh Hóa

Địa điểm đầu tư: Huyện Như Thanh

Ngành Nghề: Đất đai

Quận Huyện: Huyện Như Thanh

Quy hoạch Thị trấn Bến Sung