Hướng dẫn xác định địa chỉ Ip Public đang sử dụng

Đối với địa chỉ IP public để kết nối Internet và Đối với các dịch vụ đang được cung cấp trên mạng Internet như Website, phần mềm

1.  Đối với địa chỉ IP public để kết nối Internet

Bước 1: Trên trình duyệt đang có kết nối Internet, nhập vào một trong số các địa chỉ sau: 
http://showip.net/
http://ip4.me/
http://www.myipaddress.com
Khi đó thông tin IP Public sẽ được hiển thị trên webstie này:
 
Địa chỉ: 111.68.224.234 là địa chỉ IP Public của gói Internet đang sử dụng

Bước 2: Xác định địa chỉ IP Public này là địa chỉ IP tĩnh hay IP động
- Cách 1: Kiểm tra trên hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ để xác định gói IP đang sử dụng
- Cách 2: Khởi động lại Modem/Router và kiểm tra lại IP như bước 1. Nếu thông số IP giống nhau thì là IP tĩnh. Nếu khác nhau là IP động.

2. Đối với các dịch vụ đang được cung cấp trên mạng Internet như Website, phần mềm…

Bước 1: Nếu các dịch vụ đang được lưu trữ tại đơn vị, thì kiểm tra các địa chỉ IP Public được gán cho các dịch vụ này.

Bước 2: Nếu các dịch vụ không được lưu trữ tại đơn vị, thì liên hệ với nhà cung cấp để lấy các thông số.