Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Như Thanh

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Như Thanh

Các chỉ tiêu được phê duyệt chủ yếu như sau:

Tổng diện tích tự nhiên: 58.809,31 ha

- Nhóm đất nông nghiệp: 46.292,41 ha;

- Nhóm đất phi nông nghiệp: 10.579,92 ha;

- Nhóm đất chưa sử dụng: 1.936,98 ha;

Toàn văn quyết định.