Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Như Thanh

Ngày 26/04/2019 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1571/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Như Thanh

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kế hoạch:

Tổng diện tích: 58.809,33 ha

- Đất nông nghiệp: 48.148,20 ha

- Đất phi nông nghiệp: 8.288,47

- Đất chưa sử dụng: 2.372,66 ha

2. Kế hoạch chuyển mục đích đất:

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 397,87 ha

3. Kế hoạch thu hồi các loại đất: 356,02 ha

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 5,51 ha

Toàn văn Quyết định