Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức buổi toạ đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020).

Chiều 29/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức buổi toạ đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng(1/8/1930 - 1/8/2020). Đến dự có đồng chí Quách Văn Tuấn, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ; Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ, thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy qua các thời kỳ, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Ngọc Hoa, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ôn lại truyền thống 90 năm ra đời và phát triển của ngành Tuyên giáo của Đảng, cũng như những kết quả đạt được của Ban Tuyên giáo Huyện Như Thanh trong những năm qua. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930), Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền với vai trò tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng. Nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc và bảo vệ hòa bình, ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01/8”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm là Ngày truyền thống công tác tư tưởng văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X đã quyết định lấy ngày 01/8 làm “Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”. Cùng với sự lớn mạnh của ngành Tuyên giáo nói chung, công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Như Thanh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Gần 24 năm qua, kể từ khi Đảng bộ huyện được thành lập, ngành Tuyên giáo của huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tuyệt đối, sâu sát của Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy. Đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo được xây dựng, củng cố và có chất lượng ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Hiện nay đội ngũ Tuyên giáo của huyện gồm 6 đồng chí chuyên trách, 32 đồng chí Báo cáo viên cấp huyện; 14 đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo cơ sở và trên 100 cộng tác viên, tuyên truyền viên, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức, làm tốt công tác tuyên truyền; triển khai kịp thời, bài bản các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chủ động, kịp thời nắm bắt, tổng hợp, xử lý thông tin, tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm; tham mưu chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án trong toàn Đảng bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần làm nên những thắng lợi và thành tựu to lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Như Thanh trong những năm qua.

Tại buổi tọa đàm, các đồng chí đại biểu, nguyên lãnh đạo, cán bộ chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy qua các thời kỳ đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến và trò chuyện, chia sẻ những kinh nghiệm để phát huy hiệu quả của công tác Tuyên giáo trong tình hình mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của huyện nhà

Phát biểu tại buổi toạ đàm, đồng chí Quách Văn Tuấn, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ; đồng chí Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh, chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Tuyên giáo huyện nhà đã đạt được. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ban Tuyên giáo từ huyện đưến cơ sở cần tập trung nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, yêu cầu nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo trong tình hình mới; kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc đã được khẳng định trong Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng; gắn công tác tuyên giáo với thực tế đời sống, hướng mạnh về cơ sở; đồng hành, tham gia trực tiếp hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chủ động dự báo và định hướng cung cấp thông tin, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào các hoạt động tuyên giáo trong thời đại bùng bổ truyền thông hiện nay để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới

Nhân dịp này, các Đồng chí Quách Văn Tuấn, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ; Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội huyện đã tặng hoa cho Ban tuyên giáo Huyện uỷ.

Lê Thi