CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

STT

KÝ HIỆU VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

1

321/UBND-NN

02/3/2021

UBND huyện

Về việc tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn huyện.

2 329/UBND-TP 02/3/2021 UBND huyện V/v tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026