Về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã Phú Nhuận, Yên Thọ, Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 25/8/2021 Chủ tịch UBND huyện Như Thanh ký quyết định số 2270/QĐ-UBND Về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã Phú Nhuận, Yên Thọ, Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa:

Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1.

1. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 đối với địa bàn các xã: Phú Nhuận, Yên Thọ (trừ thôn Yên Trung, xã Yên Thọ),  huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

 2. Thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đối với thôn Yên Trung, xã Yên Thọ; thôn Khả La, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh.

 3. Thời gian áp dụng: Trong vòng 15 ngày, kể từ 18 giờ, ngày 25/8/2021.

 Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Y tế và các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, phối hợp và hướng dẫn UBND các xã Phú Nhuận, Yên Thọ, Thanh Tân, huyện Như Thanh khẩn trương thực hiện giãn cách xã hội; cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

 2. Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận, Yên Thọ, Thanh Tân, huyện Như Thanh căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và các Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội; cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, huy động cao nhất nguồn lực để khẩn trương tổ chức xét nghiệm, tầm soát Covid-19 đối với tất cả mọi người dân trên địa bàn thôn Yên Trung - xã Yên Thọ, thôn Khả La - xã Thanh Tân, huyện Như Thanh trong thời gian sớm nhất; các trường hợp F1, F2 ở địa bàn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg.

4. Các Phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, khẩn trương triển khai các kênh phân phối, cung cấp đầy đủ điện, nước, lương thực, thực phẩm, thuốc điều trị bệnh và các hàng hóa thiết yếu khác, phục vụ sinh hoạt và đời sống nhân dân trên địa thôn Yên Trung - xã Yên Thọ; thôn Khả La - xã Thanh Tân, huyện Như Thanh; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, lương thực trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng các phòng, Trưởng các ngành, đơn vị cấp huyện; các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận, Yên Thọ, Thanh Tân, huyện Như Thanh; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Toàn văn quyết định.

 

Xuân Linh