Về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện nói chung và xã Phú Nhuận nói riêng, ngày 26/8/2021 Chủ tịch UBND huyện Như Thanh đã ban hành Quyết định số 2278/QĐ-UBND Về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Nội dung cụ thể như sau.

Điều 1.

 1. Thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh

 2. Thời gian áp dụng: Trong vòng 15 ngày, kể từ 18h00’, ngày 26/8/2021.

 Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Y tế và các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, phối hợp và hướng dẫn UBND xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh khẩn trương thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

 2. Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và các Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện để tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, huy động cao nhất nguồn lực để khẩn trương tổ chức xét nghiệm, tầm soát Covid-19 đối với tất cả mọi người dân trên địa bàn xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh trong thời gian sớm nhất, Ưu tiên xét nghiệm trước các trường hợp F1, F2, F3 trên địa bàn.

4. Các Phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, khẩn trương triển khai các kênh phân phối, cung cấp đầy đủ điện, nước, lương thực, thực phẩm, thuốc điều trị bệnh và các hàng hóa thiết yếu khác, phục vụ sinh hoạt và đời sống nhân dân trên địa bàn xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, lương thực trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định 2270/QĐ-UBND, ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 tại xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng, Trưởng các ngành, đơn vị cấp huyện; các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Toàn văn Quyết định