Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Ngày 22/9/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong 3 tháng cuối năm 2021. Thay mặt UBND huyện đồng chí Đặng Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

          I. PHẦN CHỈ ĐẠO CHUNG

          UBND huyện thống nhất với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 do Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu, xây dựng. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các thành viên UBND huyện và đại biểu tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến tại các điểm cầu để hoàn chỉnh, báo cáo UBND huyện xem xét, ban hành.

          Để thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2021, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

          1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Huyện ủy và ngành Y tế. Đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19, Test nhanh tầm soát trong cộng đồng an toàn, hiệu quả, khoa học, đảm bảo phòng chống dịch; triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát, rà soát, truy vết thần tốc, phát hiện sớm, cách ly nhanh khi có trường hợp F0, F1, F2, khoanh vùng, dập dịch kịp thời để ổn định tình hình. Trong phòng, chống dịch phải luôn lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, với tinh thần vì sức khỏe cộng đồng, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

          2. Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Thu Mùa; gieo trồng, chăm sóc cây trồng vụ Đông 2021 - 2022; công tác phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh dịch cho gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi. Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao và thôn, bản đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu. Thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

          3. Tập trung xây dựng hoàn thành 05 Đề án, 01 Kế hoạch trong tháng 10/2021 theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành chương trình công tác năm 2021, cụ thể: 02 Đề án của Công an huyện; 01 Đề án của Phòng Tài chính và Kế hoạch; 01 Đề án của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; 01 Đề án của Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 01 Kế hoạch của Phòng Dân tộc. Báo cáo, giải trình trước Chủ tịch UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) việc chậm chễ tham mưu xây dựng Đề án, Kế hoạch trước ngày 15/10/2021.

          4. Đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các công trình, dự án. Thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất; công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt để xử lý bằng công nghệ đốt. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2022; kế hoạch đấu giá đất năm 2022; kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2022.

          5. Tập trung, ưu tiên triển khai ngay các biện pháp sẵn sàng ứng phó với sự cố thiên tai, nhất là nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các xã, thị trấn và bão, lũ lớn kéo dài, trên diện rộng, kịp thời sơ tán người dân, để bảo vệ an toàn tính mạng cho Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

          6. Tăng cường thu ngân sách nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp thu nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời, hoàn thành dự toán được giao. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên dành nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất. Đẩy mạnh công tác phát triển doanh nghiệp.

          7. Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát vào những nhiệm vụ, công việc cụ thể, thuộc lĩnh vực phụ trách, tham mưu chỉ đạo kịp thời để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 đã đề ra.

          8. Khẩn trương, nghiêm túc tổ chức khắc phục những hạn chế, yếu kém trong 9 tháng đầu năm 2021, cụ thể:

          - Kết quả tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021 đạt thấp so với kế hoạch huyện giao, một số đơn vị triển khai kế hoạch tiêm phòng chậm so với tiến độ quy định.

          - Tiến độ xây dựng NTM nâng cao ở xã Yên Thọ chậm.

          - Tiến độ thực hiện công tác GPMB thu hồi đất thực hiện thi công công trình, dự án trên địa bàn huyện có một số dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra, ở các xã: Phượng Nghi, Cán Khê, Mậu Lâm.

          - Tiến độ thực hiện công tác đấu giá quy hoạch sử dụng đất chậm.

          - Vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại một số xã trên địa bàn huyện; xe quá khổ, quá tải vận chuyển trên các tuyến đường giao thông.

          - Thực hiện công tác quy hoạch chung các xã chậm tiến độ, đặc biệt ở xã Thanh Tân, Xuân Khang, Xuân Du.

          II. PHẦN CHỈ ĐẠO CHO CÁC ĐƠN VỊ

          1. Văn phòng HĐND và UBND huyện

          Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thành lập tổ công tác của huyện đánh giá các tiêu chí An toàn thực phẩm của thị trấn Bến Sung trước ngày 30/9/2021, để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của thị trấn Bến Sung trong xây dựng thị trấn An toàn thực phẩm.

          2. Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

          Hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2021, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện văn bản phê bình các đơn vị có tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp so với kế hoạch huyện giao.

          3. Phòng Tài chính và Kế hoạch

          Chủ trì, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát các hộ đã được cấp giấy kinh doanh nhưng không kinh doanh để hướng dẫn, vận động các hộ tiếp tục kinh doanh hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh.

          4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

          Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đồ án “Quy hoạch vùng huyện đến năm 2045; Đề án “Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn huyện Như Thanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trước ngày 20/10/2021.

          5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

          - Chủ trì, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện tổ chức Hội nghị mời các phòng, ban, đơn vị,  UBND các xã, thị trấn có liên quan để bàn bạc, thống nhất giải pháp, giải quyết dứt điểm từng bặt bằng để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2021 theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

          - Tham mưu thành lập đoàn công tác kiểm tra các doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp cam kết tu sửa đường nếu khai thác, vận chuyển hàng hóa, vật liệu làm hư, hỏng đường.

          6. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

          - Tăng cường đấu mối, giới thiệu giải quyết việc làm cho lao động trở về từ vùng dịch theo chỉ đạo chung của tỉnh.

          - Triển khai rà soát hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 chính xác, đầy đủ, kịp thời để đánh giá kế hoạch giảm nghèo năm 2021 sát với tình hình thực tế của huyện, của các xã, thị trấn.

          - Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ theo quy định.

          7. Trung tâm Y tế huyện

          - Kiểm tra các khu vực xuất hiện bệnh sốt xuất huyết, tổ chức phun khử khuẩn, khoanh vùng, dập dịch thật sớm. Tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch sốt xuất huyết trên toàn huyện.

          - Chủ trì, phối hợp với phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn hoàn thành việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

          8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện

          Chủ trì, tham mưu tổ chức triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đảm bảo số lượng, chất lượng theo kế hoạch được giao.

          9. Công an huyện

          Tổ chức lực lượng chốt chặn 24/24 tại các điểm mỏ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển quá tải trọng, kích thước thành thùng của phương tiện vận tải hàng hóa không đúng quy định.

          Tham mưu phương án lắp thêm Camera an ninh để kiểm soát chặt xe quá tải trọng, kích thước thành thùng. Khắc phục, sữa chữa cân tải trọng của đơn vị. Báo cáo UBND huyện bằng văn bản nếu Công an huyện thiếu lực lượng làm việc, để UBND huyện báo cáo, đề nghị Công an tỉnh tăng cường lực lượng cho Công an huyện đảm bảo giải quyết nhiệm vụ.

          10. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Như Thanh

          Tập trung giải quyết dứt điểm tồn đọng hồ sơ đất đai của công dân theo quy định. Chủ trì, phối hợp với thị trấn Bến Sung để hướng dẫn, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân trong lĩnh vực đất đai sớm nhất, nhanh nhất.

          11. UBND các xã, thị trấn

          - Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1497/UBND-TNMT ngày 04/8/2021 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh; Công văn số 1748/UBND-TNMT ngày 30/8/2021 về việc tập trung chỉ đạo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xây dựng các công trình trái phép trên đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

          - Quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ sau dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp.

          - Kiểm tra, rà soát, tập trung giải quyết việc các tổ chức, hộ dân, cá nhân xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp. Tích cực phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để tham mưu Phương án giải quyết theo quy định.

          - Các xã, thị trấn chưa hoàn thành chỉ tiêu thành lập Doanh nghiệp khẩn trương rà soát, lập danh sách các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có điều kiện thành lập Doanh nghiệp báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Tài chính & Kế hoạch) chậm nhất ngày 30/9/2021.

          - Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1782/UBND-TCKH ngày 03/9/2021 về UBND huyện ( qua Phòng Tài chính & Kế hoạch) chậm nhất ngày 30/9/2021.

          - Tích cực, chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kể để hoàn thành công tác quy hoạch chung xã.

          - Đẩy mạnh công tác gửi/nhận văn bản điện tử; thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

          - Rà soát, nắm chắc tình hình dân cư, hướng dẫn cụ thể cho công dân trở về địa phương khai báo y tế, phân luồng để cách ly theo quy định.

          - Tổ chức thu các khoản thu đúng quy định, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu thu không đúng quy định.

          11.1. Xã Cán Khê

          Tiếp tục thực hiện việc Sáp nhập thôn, bao gồm: Bản 5 vào thôn Đông để thành lập thôn mới, lấy tên thôn là thôn Đông; Thôn Bản 6 vào thôn Chanh để thành lập thôn mới, lấy tên thôn là thôn Chanh theo tiến độ, nộp hồ sơ về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 02/10/2021 để thẩm định trình Sở Nội vụ.

          11.2. Thị trấn Bến Sung

          Hoàn thành tiêu chí an toàn thực phẩm để được UBND tỉnh công nhận; hoàn thành chỉ tiêu thành lập Doanh nghiệp năm 2021.

          Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, nhất là trong Chợ Bến Sung, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

          11.3. Xã Thanh Tân

          Xây dựng giải pháp cụ thể, chi tiết lộ trình xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2021; Rà soát, báo cáo tiến độ, nguồn đối ứng của xã trong việc cải tạo khuôn viên, tường rào, sân trường đối với 02 trường Tiểu học đang xây dựng, hoàn thiện để được công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2021 về UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 02/10/2021.

          11.4. Các xã: Phú Nhuận, Xuân Phúc, Xuân Du khẩn trương, hoàn thành việc nộp tiền đấu giá quyền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước tại Chi cục Thuế khu vực Như Thanh - Như Xuân.

          11.5. Các xã, thị trấn: Cán Khê, Xuân Phúc, Xuân Khang, thị trấn Bến Sung tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất theo tiến độ.

          Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 để các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) chậm nhất ngày 18/10/2021 để tổng hợp, báo cáo./.