Thành lập Trạm kiểm soát thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn

Ngày 18-10-2021, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn ban hành văn bản số 3098/UBND-YT về việc thành lập Trạm kiểm soát thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Nội dung toàn văn bản như sau:

Zalo

 

Xuân Linh