UBND huyện Như Thanh

Cơ cấu tổ chức

UBND huyện Như Thanh

Địa chỉ: KP Vĩnh Long 1, TT Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa

Số ĐT: (02373) 848.002

Sơ đồ tổ chức:

I. Lãnh đạo:

- Ông Đặng Tiến Dũng - Chủ tịch.

- Ông Hàn Văn Huyên - Phó Chủ tịch

- Bà Lê Ngọc Hoa- Phó Chủ tịch.

II.  Các phòng chuyên môn:

1. Văn phòng HĐND&UBND

- Ông: Đặng Hồng Sơn - Chánh Văn phòng

- Ông Phạm Văn Cường - Phó Chánh Văn phòng

- Ông Vũ Đức Dũng - Phó Chánh Văn phòng

2. Phòng Tài chính & Kế hoạch

- Ông Đỗ Thanh Minh - Trưởng phòng

- Bà Lê Thị Thu Phương - Phó Trưởng phòng

3. Phòng Thanh Tra

- Ông Lê Việt Hà - Chánh Thanh tra

- Ông Phạm Văn Sang - Phó Chánh Thanh tra

4. Phòng Nội vụ

- Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng

- Ông Trần Tuấn Long - Phó Trưởng phòng

5. Phòng Tư pháp

- Ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng phòng

- Bà Nguyễn Thị Oanh - Phó Trưởng phòng

6. Phòng Kinh tế & Hạ tầng

- Bà Nguyễn Thị Nga - Trưởng phòng

- Ông Trương Mạnh Linh - Phó Trưởng phòng

7. Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

- Ông Lương Hồng Sỹ - Trưởng phòng

- Bà Trần Thị Thu Hằng - Phó Trưởng phòng

8. Phòng Tài Nguyên & Môi trường

- Ông Lê Huy Chung - Trưởng phòng

- Ông Đoàn Công Đức - Phó Trưởng phòng

9. Phòng Dân tộc

- Ông Phạm Hữu Hùng - Trưởng phòng

- Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng phòng

10. Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội

- Ông Trương Thanh Tinh - Trưởng phòng

- Ông Trương Văn Thái - Phó Trưởng phòng

- Ông Trần Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng

11. Phòng Văn hóa & Thông tin

- Ông Đinh Xuân Thắng - Trưởng phòng

- Ông Trịnh Xuân Phòng - Phó Trưởng phòng

12. Phòng Giáo dục & Đào tạo

- Bà Lê Thúy Lan - Trưởng phòng

- Ông Trịnh Minh Lâm - Phó Trưởng phòng

- Bà Vũ Thị Lan - Phó Trưởng phòng

13. Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao & du lịch

- Ông Lê Đại Thắng - Giám đốc

- Ông Đỗ Bá Phương - Phó Giám đốc

- Ông Đoàn Văn Dũng - Phó Giám đốc

14. Ban Quản lý Dự án Đầu tư & Xây dựng

- Ông Nguyễn Hoàng Ngọc - Giám đốc

15. Trung tâm Dịch Vụ Nông nghiệp

- Ông Trần Văn Thành - Giám đốc

- Bà Ngô Thị Huyền - Phó Giám đốc